ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ !!!

Μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση επιφύλαξε στους υποψήφιους επενδυτές η δημοσίευση της απόφασης για την Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», σε σύγκριση με παλαιότερα επιδοτούμενα προγράμματα.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 7. της απόφασης αναφέρεται:
“Προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα , αποφασίζουμε να παράσχουμε επιπλέον τη δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα έργα των σημείων 2 έως 5 της παρούσας απόφασης λόγω εξάντλησης του αρχικά αναφερόμενου προϋπολογισμού στην πρόσκληση του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης,Τουρισμού , Εμπορίου – Υπηρεσιών » του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά 2007 – 2013» - Άξονας Προτεραιότητας 6 « Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων”.

Και πιο κάτω στην παράγραφο 8 συμπληρώνεται:
“Προϋπόθεση για την ένταξη των έργων του σημείου 7 της παρούσας είναι:
α: η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης - πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συν ολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και
β: η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ .

Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014 .
Με αυτόν τον τρόπο , επιδιώκεται η επιτάχυνση της υλοποίησης σημαντικού αριθμού πρόσθετων επενδύσεων για την αναθέρμανση της οικονομίας της χώρας”.

Καταλαβαίνουμε όλοι ότι με αυτή την απόφαση δίνεται  η δυνατότητα και στους δυνητικά δικαιούχους να υλοποιήσουν – τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν έτοιμα σχέδια υλοποίησης – και ταυτόχρονα περιορίζονται οι απώλειες σε επιδοτήσεις από πιθανές μη υλοποιήσεις των εγκεκριμένων.

Ας το έχουν λοιπόν υπόψη τους οι δυνητικά δικαιούχοι και ας ενημερωθούν προσεκτικά για τις προθεσμίες από το σύμβουλό τους. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση !!!