Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για εργασίες που πιθανώς να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε στην εφαρμογή Galaxy Hotel, εκτός και εάν ανακοινωθούν διευκρινιστικές οδηγίες που το αναιρούν.

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν στις περιπτώσεις όπου μεταβάλλεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. βάσει της ΠΟΛ 1154/2015. Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν σε τμήματα όπως Πρωινού (Breakfast), Γευμάτων (Meal Agreement), All Inclusive, Εστιατορίου κλπ που αναφέρονται σε γεύματα.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πριν το πρώτο κλείσιμο ημέρας με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ.

Αναλυτικά τα βήματα αλλαγής των συντελεστών είναι τα παρακάτω:
1. Ενημέρωση της εγκατάσταση με το νέο patch No 56. Το patch αυτό μπορείτε να το «κατεβάσετε» από ftp.singularlogic.eu με Username: hotel και Password: raq7-9sp.
2. Εκτελέστε το sql query FinAccountUpdate που βρίσκεται στο ίδιο αρχείο rar με τα αρχεία του patch.
3. Δημιουργία νέων οικονομικών λογαριασμών που θα αφορούν μόνο τα τμήματα με τα νέα ποσοστά ΦΠΑ.
4. Αντιστοιχίστε τα ξενοδοχειακά τμήματα με τους νέους οικονομικούς λογαριασμούς. Σημειώστε ότι τα τμήματα ξενοδοχείου δεν χρειάζεται να αλλάξουν, μόνο οι συνδεδεμένοι με αυτά οικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να μεταβληθούν. Εκτός από την περίπτωση που στη περιγραφή του τμήματος περιλαμβάνεται και το ποσοστό ΦΠΑ, τότε χρειάζεται να μεταβληθεί και αυτή.
5. Στη περίπτωση που υπάρχει στην εγκατάσταση σας POS με Galaxy Retail όπου πρέπει να ενημερωθεί με τις αντίστοιχες μεταβολές στα ποσοστά ΦΠΑ, ανατρέξτε στις οδηγίες Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ (ΠΟΛ 1154/2015) (Galaxy).