Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ (30/4/2012)

Προδημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ημερομηνία προδημοσίευσης (30/04/2012) δεν αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 433,5 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις 12 περιφέρειες της χώρας.

Δικαιούχοι
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Μεταποίησης, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού.

Δαπάνες
Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:
1.Κτιριακές εγκαταστάσεις
2.Μηχανολογικό εξοπλισμό
3.Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας του Περιβάλλοντος
4.Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας
5.Συστήματα Αυτοματοποίησης
6.Δικαιώματα τεχνογνωσίας
7.Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
8.Προβολή και Προώθηση
9.Αμοιβές Συμβούλων

Προϋπολογισμός Επένδυσης

O προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί από :
1.30.000 έως 300.000€ για τον κλάδο της Μεταποίησης και του Τουρισμού
2.20.000 έως 100.000€ για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Ποσοστά επιδότησης
1.Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα 50 έως 60%
2.Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια, Κρήτη, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Αττική, Στερεά Ελλάδα 40 έως 50%

Προθεσμίες Υποβολής
Το πρόγραμμα είναι σε προδημοσίευση. Η προκήρυξη θα ανακοινωθεί σε
μεταγενέστερο χρόνο όπως και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
επενδυτικών προτάσεων.Η παρούσα Προδημοσίευση αφορά καταρχήν σε ενίσχυση ΜΜΕ. Περαιτέρω εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης και μεγάλων επιχειρήσεων.

Τονίζεται ότι η ημερομηνία προδημοσίευσης της παρούσας δεν αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.   

Φορέας
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σχετικά αρχεία: Προδημοσίευση Προκήρυξης (PDF - 182,14 Kb)