Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων πελατών-εσόδων, τριμηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων προμηθευτών — αγορών
ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)

Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων πελατών — εσόδων, τριμηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων προμηθευτών — αγορών:
Κατατέθηκε στις 12/12/2013 σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο (Άρθρο 43, παράγραφος 5):
«Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).»
Έναρξη ισχύος από 1/1/2014, σύμφωνα με δηλώσεις του Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Χ. Θεοχάρη
Κατά συνέπεια όλοι οι υπόχρεοι, νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν ηλεκτρονικά συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων – αγορών με περιοδικότητα που θα προσδιοριστεί σύντομα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
 
Υποχρέωση τήρησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Ελέγχου, που θα περιέχει το σύνολο των δεδομένων των βιβλίων της χρήσης, ανά διαχειριστική περίοδο, για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας)
Έναρξη ισχύος από 1/1/2014
 
Επίσης: Αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ-ΕΑΦΔΣΣ (σε αναστολή)

Ενημέρωση 16/12/13 από SingularLogic