ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

(Ημερομηνία ενημέρωσης 21/1/2012)

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Π/Υ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΠΙΧΟΡ/ΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

1

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Εμπορευματικών Οδικών

Μεταφορών

30 εκ €

Από 30.000€

Μέχρι 180.000€

Α. Με βάση τον Κανονισμό (De minimis aid): 70%

Β. Με βάση τον Γενικό

Απαλλακτικό Κανονισμό

800/2008: 25% για τις

νεοσύστατες μικρές επιχ/σεις & 45% για τις μεσαίες, μικρές & πολύ μικρές

Από 20/02/2012

έως 20/03/2012

• Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχ/σεις με επιλέξιμο ΚΑΔ 49.4 (οδικές μεταφορές εμπορευμάτων & υπηρεσίες μετακόμισης)

• Νέες, νεοσύστατες & υπό σύσταση Μικρές, Πολύ Μικρές & Μεσαίες Επιχ/σεις με επιλέξιμο ΚΑΔ 49.4 (οδικές μεταφορές εμπορευμάτων & υπηρεσίες μετακόμισης)

2

Digi-mobile

Ενίσχυση επιχειρήσεων

για την αξιοποίηση καινοτόμων

εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών & υπολογιστές-ταμπλέτες

15 εκ €

Ο Π/Υ κάθε πρότασης

δεν μπορεί να

υπερβαίνει το 100% του

κύκλου εργασιών με

ανώτερο όριο τα 10.000€

70%

• 7.000€ για υλοποίηση native mobile ή web

Mobile εφαρμογές

• 1.400 € για υλοποίηση

web mobile portal

Έναρξη υποβολής

προτάσεων 30.01.

2012 ανάλογα με

την περιφέρεια

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση

3

Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των

επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής & κατάρτισης καθώς & στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης

72 εκ.

Μέγιστος

προϋπολογισμός

20.000 € και ελάχιστος

10.000 €

100%

Από 15/11/2011

έως 17/02/2012

Δράση 1 (υπό σύσταση & υφιστάμενες νέες επιχειρήσεις)

•Άνεργοι ηλικίας 18-64 ετών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

•Yφιστάμενες επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011

Δράση 2

Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν

την 1/1/2011, απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ), μέσω δράσεων συμβουλευτικής,

κατάρτισης και παροχής κινήτρων των εργαζομένων της επιχείρησης

4

Εναλλακτικός Τουρισμός

20 εκ.

Μέγιστος

προϋπολογισμός

400.000 € και ελάχιστος

10.000 €

50%

Από 4/1/2012

Έως 31/1/2012

Υφιστάμενες επιχ/σεις που

δραστηριοποιούνται στους τομείς:

• Πλωτές Μεταφορές

• Καταλύματα

• Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης

• Δραστηριότητες Ενοικίασης & Εκμίσθωσης

•Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδιών &υπηρεσιών κρατήσεων & συναφείς δραστηριότητες

• Οργάνωση συνεδρίων & εμπορικών εκθέσεων

•Εκπαίδευση (Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων

σπορ, καταδύσεων & σχολή ιππασίας

•Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης & Ψυχαγωγίας

• Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών

Υπηρεσιών

5

JEREMIE Μικροδάνεια – Ευνοϊκά δάνεια για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Αρμόδια τράπεζα ALPHA BANK

60 εκ €

Τα δάνεια μπορεί να

είναι ύψους από 5.000

έως και 25.000€, με

κυμαινόμενο επιτόκιο

από 1,75% έως 5% μόνο στο 50% του δανείου καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Από 30/11/2011

έως 31/8/2012

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν μετά την 1/1/2005

6

JEREMIE Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού

ρίσκου για Νεοϊδρυθείσες Πολύ

Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις με έως και 3 έτη λειτουργίας

Αρμόδιες τράπεζες ALPHA BANK & ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

120 εκ.

Τα δάνεια μπορεί να

είναι ύψους έως και

100.000€, με επιτόκιο

που ξεκινάει κάτω από

3% και περίοδο

αποπληρωμής από 36

έως 72 μήνες,

συμπεριλαμβανομένης

και της περιόδου

χάριτος

 

Από 22/2/2011 έως

εξαντλήσεως

προϋπολογισμού

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:

• Υπό ίδρυση

• Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις

•Επιχειρήσεις που έχουν έως και 3 χρόνια

λειτουργίας (λιγότερο από 36 μήνες) από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης, απασχολούν

μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ.ευρώ

7

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην

ψηφιακή ασφάλεια (e-Security)

15 εκ.

Μέγιστος

Προϋπολογισμός 70.000 € και Ελάχιστος 5.000 €

Μέχρι 70%

Η δράση είναι

κλειστή για τις

περιφέρειες

Αττικής, Κεντρικής

Μακεδονίας &

Στερεάς Ελλάδας.

Για τις υπόλοιπες

περιφέρειες

δέχεται ακόμη

προτάσεις

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που απασχολούν κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας

8

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών

νεοεισερχόμενων στην αγορά

εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

& γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

54 εκ.

 

80% του κατώτατου βασικού μισθού, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύβαση Εργασίας

Από 29/10/2010

(Η ημερομηνία

λήξης θα καθοριστεί

με απόφαση του

Διοικητή του ΟΑΕΔ)

έως εξαντλήσεως

προϋπολογισμού

Άνεργοι Ηλικίας 16-24

9

ΟΑΕΔ: Ειδικό 7ιετές

Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Εργοδοτών με

επιχορήγηση των

ασφαλιστικών εισφορών

για την πρόσληψη 25000

ανέργων

170.940.000 €

 

κατά περίπτωση

Από 9/4/2010

(Η ημερομηνία

λήξης θα καθοριστεί

με απόφαση του

Διοικητή του

ΟΑΕΔ) έως

εξαντλήσεως

προϋπολογισμού

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως

η πράσινη οικονομία.

10

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα

Επιχορήγησης επιχειρήσεων και

γενικά εργοδοτών για την

απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

111.560.000€

 

 

Από 19/11/2011

(Η ημερομηνία

λήξης υποβολής

αιτήσεων

ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με

απόφαση του

7ιοικητή του

ΟΑΕ7)

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι δικαιούχοι της "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας"

1.Δράση Απασχόλησης : Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική και

Δυτική Μακεδονία) 2.Δράση Κατάρτισης :

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία)

11

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα

διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς

λειτουργίας

 

 

Η επιχορήγηση θα αφορά μέρους του "μη μισθολογικού κόστους" με την επιδότηση του

40% των εργοδοτικών

εισφορών. Σε αυτές

περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και για την επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, οι εργοδοτικές εισφορές που το ΙΚΑ εισπράττει υπέρ άλλων φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης,

οι εισφορές στον ειδικό

λογαριασμό ξενοδοχοϋπαλλήλων,

όπως επίσης οι επιβαρύνσεις των εργοδοτών για το δώρο Πάσχα,

Χριστουγέννων και για τα

επιδόματα αδείας

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, που μπορεί

να είναι κλασικού τύπου ξενοδοχεία, μοτέλ, επιπλωμένα διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, που διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ.

Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στις

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου όσο και το προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου,

εφόσον ο εργοδότης επεκτείνει τις συμβάσεις αυτές έως το τέλος του 12μήνου του προγράμματος.

**Προϋπόθεση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού μέσα στο 3μηνο, πριν την υποβολή της αίτησης.