Όλη η Νομοθεσία Aλλαγής Συντελεστών ΦΠΑ: Νομοθεσία Αλλαγής ΦΠΑ (16.07.15)

Η Διευκρινιστική Εγκύκλιος: ΠΟΛ 1160 (17.07.2015)

Η Διευκρινιστική για ξενοδοχεία: ΠΟΛ 1161 (21.07.2015)

H Τελευταία Δειυκρινιστική: ΠΟΛ 1168 (29.07.2015)