ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • Η εφαρμογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου.
 • Παρακολουθεί τους συναλλασσόμενούς σας, είτε αυτοί είναι πελάτες είτε προμηθευτές σας είτε και τα δύο.
 • Σας δίνει τη δυνατότητα μέσα από τη δική σας διαχείριση να δημιουργήσετε την εταιρία του πελάτη σας ή να μεταβείτε γρήγορα και εύκολα σε αυτήν.
 • Επικοινωνεί με το Internet για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, πληρωμή Φ.Π.Α. και ΙΚΑ.
 • Εκδίδει τις Αποδείξεις ή τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών προς τους πελάτες σας.
 • Παρακολουθεί τις φορολογικές υποχρεώσεις τις δικές σας και των πελατών σας.
 • Διαθέτει παρακολούθηση εργασιών του Λογιστικού σας Γραφείου σε συνάρτηση με αρχείο εργαζομένων.
 • Κοστολογεί τις εργασίες σας σύμφωνα με το είδος κάθε μίας ή σύμφωνα με τους υπαλλήλους που εργάστηκαν.
 • Χρεώνει τον πελάτη σας σύμφωνα με τις πραγματοποιημένες εργασίες, σύμφωνα με το υπολογιζόμενο κόστος, σύμφωνα με τον όγκο των εγγραφών.
 • Παρακολουθεί έργα που το γραφείο σας αναλαμβάνει (πχ. Οικονομοτεχνική μελέτη, ίδρυση εταιρίας κ.λπ.).

Αναλυτικότερα :

 • Έναρξη - Λήξη έργου και Προβλεπόμενα Έσοδα - Έξοδα.
 • Ανάλυση σε υποέργα για αναλυτική παρακολούθηση σταδίων.
 • Σύνδεση φάσεων έργου με τυποποιημένες υπηρεσίες και πρότασή τους στην εισαγωγή παραστατικών.
 • Παρέχει πλήθος στατιστικών και πληροφοριακών εκτυπώσεων.

ΒΙΒΛΙΑ Α' & Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 • Η εφαρμογή παρακολουθεί πλήρως Βιβλία Εσόδων-Εξόδων και Αγορών δικά σας και των πελατών σας.
 • Παρακολουθεί πολλαπλές εταιρίες και οικονομικές χρήσεις.
 • Διαθέτει πλήρες ανεπτυγμένο αρχείο Λογαριασμών με δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με τις Δηλώσεις.
 • Βοηθά, εύκολα και γρήγορα, να σχεδιάσετε και να παραμετροποιήσετε τα βιβλία.
 • Παρακολουθεί πλήρως υποκαταστήματα και επίσης εκτυπώνει βιβλίο απογραφής ειδών.
 • Εκτυπώνει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο καταστάσεις του εξωλογιστικού προσδιορισμού και του λογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών με τις εκάστοτε συγκρίσεις τους.
 • Επίσης, η εφαρμογή εκτυπώνει την κατάσταση ελέγχου συνάφειας Φ.Π.Α. για κάθε χρήση ή για την τριετία καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες.
 • Συνδέεται και δέχεται στοιχεία από τις εμπορικές εφαρμογές της Singular Software.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • Η εφαρμογή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις πιο πρόσφατες αλλαγές του ΚΒΣ.
 • Διαθέτει πλήρες ανεπτυγμένο Λογιστικό Σχέδιο με δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με τις Δηλώσεις.
 • Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων Λογιστικών 'Aρθρων για τη γρήγορη, εύκολη και σωστή καταχώριση εκείνων των άρθρων, των οποίων η δημιουργία επαναλαμβάνεται συχνά κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης.
 • Προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης Λογαριασμών Λογιστικού Σχεδίου με εξωλογιστικούς λογαριασμούς συναλλασσομένων και ταμείου, για την παρακολούθηση των υπολοίπων τους καθώς και για τη λήψη των καταστάσεων και οικονομικών αναφορών.
 • Παρακολουθεί πολλές εταιρίες και οικονομικές χρήσεις, με πολλαπλές οριζόμενες περιόδους ανά χρήση.
 • Διαχειρίζεται πολλαπλά ημερολόγια και βιβλία Υποκαταστημάτων. Ενημερώνεται αναλυτικά ή συμψηφιστικά από τα προγράμματα Εμπορικής Διαχείρισης.
 • Δημιουργεί αυτόματα κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος, κινήσεις αποτελεσμάτων και μεταφοράς υπολοίπων.
 • Διαθέτει πρότυπα λογιστικά άρθρα για επαναλαμβανόμενες εγγραφές και έχει δυνατότητα εκτύπωσης των λογιστικών άρθρων.
 • Παρέχει πλήθος λογιστικών, στατιστικών και πληροφοριακών καταστάσεων. Συνδέεται και δέχεται στοιχεία από τις εμπορικές εφαρμογές της Singular Software.
 • Η εφαρμογή προσφέρει μέσω παραμετρικών οικονομικών αναφορών τις εκτυπώσεις του Ισολογισμού, των Λογαριασμών Γενικής Εκμετάλλευσης, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το Μερισμό. Βασική δυνατότητα είναι ότι όλες οι παραπάνω οικονομικές αναφορές εξάγονται σε MS Excel για περαιτέρω επεξεργασία.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
 • H εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των Παγίων στοιχείων κάθε εταιρίας και των αποσβέσεών τους.
 • Παρακολουθεί κινήσεις αγορών, πωλήσεων και βελτιώσεων των Παγίων.
 • Διαθέτει καρτέλα κίνησης για κάθε πάγιο και καταστάσεις κινήσεων των παγίων.
 • Επιπλέον εκτυπώνει το Μητρώο Παγίων.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
 • Με την εφαρμογή μπορείτε να παρακολουθείτε τα εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα τα δικά σας ή των πελατών σας.
 • Δίνει τη δυνατότητα μεταβίβασης ή εξόφλησης των αξιόγραφων και σας ενημερώνει καθημερινά για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα αξιόγραφα.
 • Επιπλέον παρακολουθεί λογαριασμούς ταμείου και προσφέρει δυνατότητα εισαγωγής κινήσεων εισπράξεων και πληρωμών.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕ.ΠΥ.Ο.
 • Η εφαρμογή εκτυπώνει τις καταστάσεις ΚΕ.ΠΥ.Ο., είτε αυτόματα από τις εγγραφές, είτε με απευθείας εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων από εσάς.
 • Επίσης δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε δισκέτα για υποβολή στο ΚΕ.ΠΥ.Ο.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
 • Η εφαρμογή εκδίδει Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ για βιβλία Α', Β' & Γ' κατηγορίας και Εκκαθαριστική ΦΠΑ (μηχανογραφικό ή προτυπωμένο χαρτί).
 • Υπολογίζει αυτόματα PRORATA και προσφέρει δυνατότητα ελέγχου συνάφειας.
 • Επίσης εκδίδει μαζικά τις δηλώσεις όλων των πελατών σας.
 • Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων και ηλεκτρονική πληρωμή αυτών.
IMPORTER - EXPORTER

Αποτελεί ένα χρήσιμο και εύχρηστο τεχνικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή και την εισαγωγή δεδομένων από και προς άλλες εφαρμογές. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής και την εισαγωγής στοιχείων σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας.