Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος στο Δήμου Ζακυνθίων ανέλαβε μετά από σχετικό διαγωνισμό η ΛΥΣΗ Πληροφορική. Θα γίνει πλήρης αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού και παράλληλα θα προστεθούν ένας (1) Database Server, και ένας (1) Application Server ενώ για τη λήψη αξιόπιστων αντιγράφων ασφαλείας προβλέπεται ένας NAS Server.