ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Από 16/8/2010 μέχρι 16/9/2010 θα είναι εφικτή η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος ελέγχου για την δράση των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών για όσους επενδυτές έχουν απόφαση υπαγωγής με ημερομηνία 16/4/2010. Της υποχρέωσης υποβολής αιτήματος ελέγχου εξαιρούνται όσοι εγκεκριμένοι επενδυτές έχουν υποβάλει ένσταση.
Προσοχή!!!! Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης ημερομηνίας χωρίς την υποβολή αιτήματος ελέγχου από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν δύναται να λάβει την εγκριθείσα επιχορήγηση.
Ο έλεγχος διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 «Όργανα και διαδικασία πιστοποίησης, ελέγχου ολοκλήρωσης και παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων» της ΥΑ 41240/ΕΥΣ6713/26.08.2009 η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται κατωτέρω συνοπτικά:
1. Ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα και συμπληρώνει την φόρμα αίτησης ελέγχου κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης.
2. Ο δικαιούχος προσκομίζει στο υποκατάστημα του ΕΦΔ της επιλογής του τον φυσικό φάκελο της επένδυσης του στον οποίο περιλαμβάνεται, το εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο Έντυπο Υποβολής πρότασης όπως αυτό συμπληρώθηκε αρχικά, η υπογεγραμμένη αίτηση (αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά που έχει εκτυπώσει και υπογράψει) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ζ της ΥΑ (ακολουθεί παρακάτω)
3. Ο Ε.Φ.Δ παραλαμβάνει τον φυσικό φάκελο και προβαίνει σε πιστοποίηση-έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του εκάστοτε δικαιούχου της ενίσχυσης διενεργώντας ένα (1) διοικητικό ή/και έναν (1) επιτόπιο έλεγχο.
Ο έλεγχος γίνεται στα πρωτότυπα παραστατικά σε σχέση με την υποβληθείσα επενδυτική πρόταση.

Ο επενδυτής μαζί με τα Τυπικά Δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ζ της Υπουργικής Απόφασης Προκήρυξης υποβάλλει επίσης τα ακόλουθα:
1. Αρχικές Προσφορές (αν αυτές έχουν αλλάξει ΚΑΙ τις νεότερες που τυχόν υπάρχουν προκειμένου να αποδεικνύεται η συνάφεια μεταξύ της πρότασης που υποβλήθηκε και αυτής που τελικά υλοποιήθηκε)
2. Δελτίο Αποστολής και το αντίστοιχο Τιμολόγιο (το πρωτότυπο παραστατικό το οποίο αφού σφραγιστεί από την τράπεζα επιστρέφεται στον επενδυτή). Σε περίπτωση αγορών από το εξωτερικό απαιτείται πρωτότυπο τιμολόγιο, πρωτότυπα αποδεικτικά μεταφοράς και έγγραφα εκτελωνισμού εάν η αγορά πραγματοποιήθηκε εκτός χωρών ΕΕ
3. Απόδειξη Είσπραξης/πινάκιο παραλαβής επιταγών/καταθετήριο (το πρωτότυπο παραστατικό το οποίο αφού σφραγιστεί από την τράπεζα επιστρέφεται στον επενδυτή)
4. Ότι άλλο στοιχείο, δικαιολογητικό ή παραστατικό (πχ εγγυήσεις, πιστοποιητικά γνησιότητας, πιστοποιήσεις φορέων, οδηγίες χρήσης κλπ) αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος κατά περίπτωση, ή κρίνει απαραίτητο ο επενδυτής ότι πρέπει να προσκομιστεί προκειμένου να υπάρχει συνάφεια της δηλωθείσας με την πραγματοποιηθείσα επένδυση και τα ανάλογα παραστατικά.

Εκτός των παραστατικών συναλλαγής που απαιτείται να είναι πρωτότυπα, τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι δυνατόν να είναι ακριβή φωτοαντίγραφα. Η ασφαλιστική και η φορολογική ενημερότητα πρέπει να είναι πρωτότυπα έγγραφα σε ισχύ.
Οι τεχνικές οδηγίες υποβολής αιτήματος ελέγχου στη δράση Ελ. Επαγγελματιών θα αναρτηθούν στο μενού Πληροφορίες της δράσης στο www.ependyseis.gr/mis και στο http://www.ependyseis.gr/sub/epag/odigies.htm.
Επίσης οι επενδυτές μπορούν να κάνουν χρήση του link http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=203 με τις διευκρινίσεις για την υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων για το Πρόγραμμα Επιστημόνων/Ελευθέρων Επαγγελματιών καθώς και να ανατρέχουν για υποβοήθηση στις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της δράσης στο δικτυακό τόπο: http://www.ependyseis.gr/sub/epag/faqs.htm

ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

1.     

Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του φορέα επένδυσης

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

2.     

Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού

Αντίγραφο του εντύπου Ε7 «Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες» για την διαχειριστική χρήση 2008 (οικ. έτος 2009)

3.     

Στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ ή/και εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο ή σύλλογο σε ισχύ κατά περίπτωση ανά κατηγορία επαγγέλματος ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή, όπως αυτά νόμιμα απαιτούνται από τους οικείους συλλογικούς/επαγγελματικούς φορείς,

4.     

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον επιτηδευματία, με τις ακόλουθες σχετικές διατυπώσεις:

§     Δήλωση ότι τα στοιχεία και δικαιολογητικά που συμπληρώθηκαν στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης και στην Αίτηση Ελέγχου είναι αληθή.

§   Δήλωση ότι σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και με τα οριζόμενα στο σημείο 3 του παρόντος Πίνακα η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και ο ελεύθερος επαγγελματίας νόμιμα ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

§   Δήλωση ότι η πρόταση δεν έχει ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση του ίδιου φυσικού/οικονομικού αντικειμένου  ή τμήματος αυτού.

§     Δήλωση ότι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση για άλλο φυσικό/οικονομικό αντικείμενο  (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 200.000 ευρώ για οποιαδήποτε περίοδο 3 συνεχόμενων οικονομικών ετών.

§     Δήλωση ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

§     Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν είναι «προβληματική» κατά την έννοια του κανονισμού ήσσονος σημασίας 1998/2006

§     Δήλωση αποδοχής ελέγχου της πρότασής του και της αντίστοιχης υλοποίησής της  από τον συγκεκριμένο Ε.Φ.Δ. σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και τις οδηγίες ελέγχου για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το εύλογο του κόστους των προς ενίσχυση παγίων.

§     Δήλωση αποδοχής της επεξεργασίας των στοιχείων της Αίτησης και του Εντύπου υποβολής πρότασης  και των φορολογικών εντύπων και λοιπών στοιχείων του φορολογούμενου επαγγελματία που απαιτήθηκαν για την αξιολόγηση της πρότασης από την Γ.Γ.Π.Σ. και το ΥΠΟΙΑΝ.

§      Δήλωση περί μη εκχώρησης της επιχορήγησης.

5.     

Ενημερότητα

§     Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, περί μη οφειλών

6.     

Άτομα με αναπηρία

§     Απόφαση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από όπου προκύπτει η αναπηρία άνω του 67%.

7.     

Τόπος εγκατάστασης της επένδυσης

(Για τις προτάσεις που θα υλοποιηθούν σε περιοχή του Παραρτήματος Γ ή σε νησί κάτω των 3100 κατοίκων)

§     Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής όπου θα προκύπτει ότι ο τόπος υλοποίησης της πρότασης βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που ανήκει στο Παράρτημα Γ (μικρός ορεινός ΟΤΑ) ή νησί με πληθυσμό μικρότερο  των 3100 κατοίκων (απογράφη 2001).