Διευκρινίσεις για την Υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων για το Πρόγραμμα Επιστημόνων/Ελευθέρων Επαγγελματιών (Επικαιροποίηση 28/05/2010)

Σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ της ΥΑ προκήρυξης για τη δράση ενίσχυσης επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών οι επιλέξιμες ενέργειες της δράσης αφορούν σε εξορθολογισμό – εκσυγχρονισμό υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ (hardware ), τυποποιημένου λογισμικού (software) καθώς και εξειδικευμένου κατά κατηγορία επαγγέλματος τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η επιλεξιμότητα πάντοτε αναφέρεται σε αγορά νέου (καινούργιου) και όχι μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

Η επιλεξιμότητα του φυσικού αντικειμένου της πρότασης (είτε κατά το στάδιο της υποβολής είτε κατά την έγκριση και υπαγωγή της πρότασης σε χρηματοδότηση) είναι αποκλειστική ευθύνη του επιτηδευματία.

Από τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Τράπεζα επιλογής του επενδυτή) διενεργείται ο έλεγχος της επιλεξιμότητας και του εύλογου του κόστους των δαπανών κατά την φάση του επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου.

Ο επενδυτής οφείλει να υλοποιήσει το επιλέξιμο τμήμα της επενδυτικής του πρότασης προκειμένου να τύχει επιχορήγησης σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ της ΥΑ προκήρυξης

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός μειώνεται (κατά την υλοποίηση ή μετά από τον έλεγχο του κόστους) κάτω από το όριο που προβλέπεται ως κατώτατο (άρθρο 5, πίνακας 2 της ΥΑ προκήρυξης), η επένδυση κρίνεται συνολικά μη επιλέξιμη και δεν επιχορηγείται.

Τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Το επενδυτικό σχέδιο για να είναι επιλέξιμο πρέπει να συνάδει με τον κωδικό δραστηριότητας (πραγματικά ασκούμενη δραστηριότητα) του επενδυτή που επιχορηγείται.

Πχ μηχανικός που έχει εγκριθεί με ΚΑΔ μελετητικού γραφείου δεν είναι δυνατόν να επιχορηγηθεί για την αγορά εξοπλισμού εργοταξίου.

Σε ότι αφορά σε τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εγκεκριμένης πρότασης στον οδηγό εφαρμογής της δράσης σημείο 6.3 "έλεγχοι - πιστοποιήσεις - καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης" αναφέρεται:

«είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης αποκλίσεις μικρής κλίμακας (πχ αλλαγή προμηθευτή) στο φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης πρότασης, ………»

Λόγω όμως του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την υποβολή της πρότασης μέχρι την έγκριση της σε πολλές περιπτώσεις στην αγορά έχουν εμφανιστεί βελτιωμένα τεχνολογικά προϊόντα, στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών για ενίσχυση που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης, εκείνων που περιλαμβάνονται στα εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια.

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά προτάσεις για τις ίδιες όμως κατηγορίες δαπανών. Ο επενδυτής χωρίς να μεταβάλει την πρόταση του μπορεί τεκμηριωμένα να την  προσαρμόσει σε καλύτερα τεχνολογικά προϊόντα των αντίστοιχων αρχικά δηλωθέντων προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης επιβαρύνει τον επενδυτή (ιδία συμμετοχή του επενδυτή)  και οι υπερβάλλουσες δαπάνες (εάν προκύψουν) δεν επιχορηγούνται.

Ο έλεγχος λοιπόν του εύλογου του κόστους που διενεργείται από τον ΕΦΔ αποτελεί σημαντική διαδικασία πιστοποίησης των αλλαγών/τροποποιήσεων στις οποίες έχει προχωρήσει ο επενδυτής.

Ενδεικτικά αλλαγές που γίνονται αποδεκτές κατά την φάση του ελέγχου και της πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης είναι:

 • Αλλαγή προμηθευτή
 • Αλλαγή τύπου μηχανήματος με τουλάχιστον αντίστοιχες/ισοδύναμες τεχνικές  προδιαγραφές. Παράδειγμα: Αν επιλεγεί ένα laptop συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ο επενδυτής μπορεί να πάρει ένα πιο σύγχρονο από τον ίδιο ή άλλο προμηθευτή αλλά δεν μπορεί να το ανταλλάξει με κάποιο άλλο τύπο υπολογιστή (desktop, server) ενώ το μεγαλύτερο ποσό του δηλωθέντος στο επενδυτικό σχέδιο θα βαρύνει τον επενδυτή.
 • Αλλαγή στην επιμέρους εμπορική αξία προϊόντων όταν αφορά τουλάχιστον αντίστοιχες/ ισοδύναμες τεχνικές  προδιαγραφές πχ. αγορά 2 μηχανημάτων που το ένα είναι χαμηλότερης αξίας - ποιοτικά καλύτερο σε σχέση με το μοντέλο της αρχικής πρότασης – και το άλλο ακριβότερο, επίσης ποιοτικά καλύτερο σε σχέση με το μοντέλο της αρχικής πρότασης. Η διαφορά στη τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τη διαφορά της αξίας του δεύτερου μηχανήματος.
 • Αλλαγή τεχνολογικού εξοπλισμού πιο εξελιγμένου χωρίς υπέρβαση όμως του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού που οδηγεί σε τουλάχιστον  ίδιο αποτέλεσμα. Ο επενδυτής υλοποιεί το ίδιο πλήθος διατηρώντας τουλάχιστον ισοδύναμες τεχνικές προδιαγραφές με αυτές που έχουν δηλωθεί (όχι κατώτερες των αρχικών).
 • Αλλαγή τυποποιημένου λογισμικού αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων και παρεμφερών προδιαγραφών.
 • Υλοποίηση τμήματος της εγκεκριμένης πρότασης με ανάλογη προσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου προς τα κάτω εφόσον  καλύπτεται το κατώτερο όριο επιχορήγησης.
 • Τροποποίηση που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα από άποψη εξοπλισμού γίνεται δεκτή πχ η αγορά φαξ ενσωματώνεται σε πολυμηχάνημα που καλύπτει και την λειτουργία φαξ.

Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου στον ίδιο προϋπολογισμό που οδηγούν σε διαφορετικό αποτέλεσμα (πχ αφαίρεση μηχανήματος από την πρόταση για να καλυφθεί η διαφορά από την αύξηση της τιμής κάποιου άλλου μηχανήματος βελτιωμένων προδιαγραφών προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών έχει ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2009. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και παραστατικά (δελτία αποστολής. Τιμολόγια, κλπ) που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο ποσό της πρότασης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για επιχορήγηση σε καμία κατηγορία επαγγελματιών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον επενδυτή.

Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες

 • Αγορά εξοπλισμού που δεν τεκμηριώνεται από τις δηλωθείσες θέσεις εργασίας (πχ 3 φορητοί υπολογιστές για μία ετήσια μονάδα εργασίας)
 • Επεμβάσεις επί των ακινήτων με  οποιαδήποτε μορφή, καθώς και όσες σχετίζονται με τυχόν  εγκατάσταση επιχορηγουμένων μηχανημάτων.
 • Μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός αυτών
 • Εξοπλισμός γραφείου (έπιπλα, κλπ)
 • Τεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός μη απαραίτητος και μη σχετικός για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (πχ συστήματα κλιματισμού, ήχου και εικόνας, πυρόσβεσης, συναγερμού, φωτισμού, εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας, κλπ)
 • Το κόστος τυχόν συμβολαίων συντήρησης/ επεκτάσεις εγγυήσεων κλπ είτε για το νέο επιχορηγούμενο, είτε για ήδη υφιστάμενο εξοπλισμό, καθώς και το κόστος εκπαίδευσης πάνω στο νέο εξοπλισμό ή/και λογισμικό.                            

Τρόποι Εξόφλησης για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών

Ως προς τους τρόπους εξόφλησης των παραστατικών για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών στα πλαίσια της ΥΑ προκήρυξης για το πρόγραμμα ενίσχυσης Ελευθέρων Επαγγελματιών και προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με το νόμο 3842/2010 (άρθρο 19 §25 και άρθρο 20 §2), αλλά και να προβλεφθεί τυχόν καταστρατήγηση των διατάξεων τόσο του νόμου όσο και της ΥΑ προκήρυξης του προγράμματος  επισημαίνεται ότι :

Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου ισχύουν τα ακόλουθα, τα οποία έχουν εφαρμογή από 01/06/2010:

 • Παραστατικά για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών μέχρι 1.500 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) μπορεί να εξοφλούνται με μετρητά απευθείας στον προμηθευτή.
 • Παραστατικά για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 1.500 ευρώ (χωρίς  Φ.Π.Α.) εξοφλούνται μόνο με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παραπάνω νόμο.
 • Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών με την χρήση επιταγών τρίτων.
 • Χρήση πιστωτικής κάρτας : Για τιμολόγια κάτω των 1.500 € μπορεί να γίνει εξόφληση με πιστωτική κάρτα με δόσεις ή με εφάπαξ αποπληρωμή του ποσού. Προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτός αυτός ο τρόπος συνδιαλλαγής είναι να επισυνάπτεται εξοφλητικό του συνόλου της οφειλής της πιστωτικής κάρτας (δηλαδή, σε περίπτωση δόσεων, και του συνόλου των δόσεων που αφορούν το εν λόγω τιμολόγιο) κατά την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών του ελεύθερου επαγγελματία για έλεγχο στον ΕΦΔ στο οποίο εξυπακούεται ότι θα συμπεριλαμβάνεται και το συνολικό ποσό του επιχορηγούμενου τιμολογίου. Π.χ. Πιστωτική κάρτα με πιστωτικό όριο 5.000 € και υπόλοιπο 3.000 € χρησιμοποιείται για αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού 1.000 €. Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για έλεγχο πρέπει να έχει εξοφληθεί το σύνολο του υπολοίπου της κάρτας 4.000 € στο οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το συνολικό ποσό του επιχορηγούμενου τιμολογίου.

Εννοείται ότι πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο σαφώς ο τρόπος εξόφλησης με πιστωτική κάρτα (στο τιμολόγιο που προσκομίζεται θα αναγράφεται «Πιστωτική κάρτα» ως τρόπος εξόφλησης). Πρέπει επίσης να προσκομίζεται μαζί και η απόδειξη της κάρτας. Δεν γίνεται δεκτή και δεν νοείται ως εξόφληση του επιχορηγουμένου τιμολογίου η πλήρης μεν εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας, χωρίς όμως να έχει προηγουμένως πιστωθεί η αξία του εν λόγω τιμολογίου. (π.χ. προσφορά για πίστωση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα).

Αλλαγή  Έδρας 

Η αλλαγή έδρας εφόσον πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να δηλωθεί στο αίτημα ελέγχου προς τον ΕΦΔ και θα πρέπει να έχει γίνει και η αντίστοιχη δήλωση μεταβολής στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή έδρας πρέπει να γίνεται μέσα στα γεωγραφικά όρια της διοικητικής περιφέρειας στην οποία υπεβλήθη η επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 13 σημείο 3 της ΥΑ προκήρυξης. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι δεν μπορεί να μεταβληθεί η έδρα στις περιπτώσεις εκείνες που έχει δηλωθεί ως τόπος υλοποίησης νησί με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων ή σε περιοχή του Παραρτήματος Α του οδηγού.

Στα τυπικά δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο επιτηδευματίας θα πρέπει να αναφέρεται η μεταβολή της έδρας και να υπάρχει η αντίγραφο της δήλωσης μεταβολής που έχει γίνει στη Δ.Ο.Υ..

Στην περίπτωση συστέγασης δύναται να υπάρξει συστέγαση αρκεί να είναι διακριτή η έδρα και να τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο Κ.Β.Σ.. Οι επιτηδευματίες θα ελεγχθούν ως προς την υλοποίηση του φυσικού ή / και οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης που ο καθένας υπέβαλλε .Η ενημέρωση προς τον ΕΦΔ και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης.