Διευκρινίσεις σχετικά με τις αποφάσεις απόρριψης επενδυτικών προτάσεων του προγράμματος ενίσχυσης επιστημόνων/ελευθέρων επαγγελματιών όσον αφορά στη βαθμολογία τους (Τμήμα 4 της επιστολής απόρριψης)

Σχετικά με τις αποφάσεις απόρριψης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιστημόνων / ελευθέρων επαγγελματιών, δίνονται ως προς τη βαθμολογία των προτάσεων που παρατίθεται στο τμήμα 4 της επιστολής απόρριψης οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

4.1. Σε αρνητική αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης: «Όσες επενδυτικές προτάσεις έχουν βαθμολογία μικρότερη του δεκαπέντε (15) χαρακτηρίζονται ως αρνητικά αξιολογημένες προτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα για επιχορήγηση.»

Επειδή υπήρξαν ελεύθεροι επαγγελματίες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά οι φορολογικές δηλώσεις τους για το 2009 δεν είχαν ακόμα (και μέχρι τη στιγμή της έκδοσης των αποτελεσμάτων) εκκαθαριστεί από την Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν, με τον όρο "αρνητικά αξιολογημένες" (δηλ. με βαθμολογία κάτω του 15) νοούνται οι παρακάτω δύο περιπτώσεις:

1)     Αρνητική αξιολόγηση βάση των εκκαθαρισμένων στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ.. Στην περίπτωση αυτή η βαθμολογία της αξιολόγησης προήλθε από τα εκκαθαρισμένα φορολογικά στοιχεία του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του Εκκαθαριστικού που εκδόθηκε βάση των στοιχείων αυτών και σύμφωνα το παράρτημα ΣΤ της Υπουργικής Απόφασης

2)     Αρνητική αξιολόγηση λόγω μη εκκαθαρισμένων στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. οικονομικού έτους 2009. Στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρονικό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ., και εξαιτίας του γεγονότος ότι η Φορολογική δήλωση δεν είχε ακόμα εκκαθαριστεί από τη Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου, κατά την στιγμή της έκδοσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, έθεσε στον εν λόγω επενδυτή, αυτόματα, την τιμή 0 (μηδέν), επειδή δεν είχε στοιχεία εκκαθάρισης.

Όπως αναφέρει το Άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης η διαδικασία αξιολόγησης προϋποθέτει εκκαθαρισμένα στοιχεία για το οικονομικό έτος 2009. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ενώ είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση, δεν είχε εκκαθαριστεί από την Δ.Ο.Υ. και δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν τα κριτήρια του παραρτήματος ΣΤ της Υπουργικής Απόφασης. Σε αυτήν την περίπτωση καλούνται οι επενδυτές που έχουν αυτήν την κατάσταση να προβούν σε ένσταση.

 4.2 Σε θετική αξιολόγηση μη επιχορηγούμενη λόγω μη επάρκειας πόρων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης: Μία πρόταση δύναται να επιχορηγηθεί εφόσον έχει λάβει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μονάδες, σε σύνολο εκατό (100) μονάδων. Ο καθορισμός των προτάσεων που χρηματοδοτούνται γίνεται με βάση την σειρά κατάταξης τους στην κατάσταση των «θετικά» αξιολογημένων και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης ανά προκηρυσσόμενη δράση και ανά περιφέρεια, σύμφωνα με την ΥΑ Διάθεσης Πιστώσεων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Αυτό σημαίνει ότι όσες προτάσεις βαθμολογήθηκαν πάνω από το δεκαπέντε (15), αλλά  κάτω από την βάση που προέκυψε κατά την διαδικασία αξιολόγησης και σε σχέση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά περιφέρεια, δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν.

Να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Υπουργικής απόφασης: Σε περίπτωση που προκύπτει ότι το εναπομείναν ποσό της δημόσιας επιχορήγησης δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των τυχόν ισόβαθμων προτάσεων, όλες οι ισόβαθμες προτάσεις δεν χρηματοδοτούνται.

 11/6/2010 - πηγή: www.espa.gr