Digi - Retail: «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

 

Η δράση “digi-retail” αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής επικράτειας.

 

Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν να μπορούν να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξή τους, να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.

 

1.       Προϋποθέσεις και όροι επιλεξιμότητας (βλ “Οδηγός Υποβολής” σελ 12 - 15)

Στο πρόγραμμα “Digi - Retail” θα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα κάτωθι κριτήρια:

1.     Η Επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

2.Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης ανήκει στο λιανικό εμπόριο.

3.     Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στo Παράρτημα VΙI του επίσημου Οδηγού.

4.Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

5.Η Επιχείρηση τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).

6.Επιλέξιμη μορφή επιχείρησης (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία) καθώς επίσης και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας. 

7.Ο δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες.

 

2.       Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» θα διαρκέσει από την  14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011.

 

 

3.       Συνολικός προϋπολογισμός – Περιφερειακή κατανομή  (βλ “Οδηγός Υποβολής” σελ 17)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ. Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης στις οκτώ (8) περιφέρειες του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και στις  πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης είναι:

 

  

Περιφερειακή Κατανομή

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Πρόγραμμα

Περιφέρεια

Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Ήπειρος

Θεσσαλία

Ιόνια Νησιά

Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Βόρειο Αιγαίο

Κρήτη

28.000.000,00€

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης

Κεντρική Μακεδονία

15.000.000,00€

Δυτική Μακεδονία

3.000.000,00€

ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

Στερεά Ελλάδα

4.500.000,00€

ΠΕΠ Αττικής

Αττική

46.000.000,00€

ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου

Νότιο Αιγαίο

3.500.000,00€

Σύνολο

100.000.000,00 €

 

  (βλ “Οδηγός Υποβολής” σελ 19)

 

Ενέργειες

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση «digi-retail» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών:

 

      Ε(1):Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια)

      Ε(2):Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

%

Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

70%

Ε(2): Εξωστρέφεια,  προώθηση, διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

70%

 

 

Η ανάλυση των επιλέξιμων ενεργειών σε υπο-ενέργειες παρουσιάζεται στην σελίδα 20 του οδηγού υποβολής (στον  Πίνακα 2).

 

Οι Κατηγορίες Δαπανών (ΚΔ) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι ακόλουθες:

 

      ΚΔ (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού»

      ΚΔ (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service»

      ΚΔ (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής»

 

Η περιγραφή - ανάλυση των επιλέξιμων δαπανών τα επιλέξιμα για αυτές κόστη καθώς και οι περιορισμοί παρουσιάζονται στην σελίδα 22 του οδηγού υποβολής (στον  Πίνακα 3)

 

 

5.1  Ειδικά Χαρακτηριστικά των Επενδυτικών Σχεδίων

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της επίσημης προκήρυξης της Δράσης “digi-retail” (19/11/2010)

 

Κάθε δικαιούχος που είναι επιλέξιμος και επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση “digi-retail” έχει δικαίωμα να υποβάλει, να του εγκριθεί και να υλοποιήσει μια (1) επένδυση ανά ΕΠ/ΠΕΠ. Βασική προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης ανά ΕΠ/ΠΕΠ είναι η δικαιούχος επιχείρηση να διατηρεί έδρα ή υποκατάστημα σε μια από τις Περιφέρειες του ΕΠ/ΠΕΠ. Στην περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση διατηρεί περισσότερα από ένα υποκαταστήματα εντός Περιφερειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση ή  και Περιφέρεια ΠΕΠ, η υποβολή θα πρέπει να αφορά μόνο σε έναν τόπο και η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να χωροθετηθεί μόνο σε έναν τόπο.

 

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους, δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής, εκ μέρους της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης συμμετοχής στη Δράση.

 

5.3 Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ: «Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στα 5.000 ευρώ για την περίπτωση των Επιχειρήσεων με 0 εργαζόμενους (0 ΕΜΕ6) και 10.000 για τις υπόλοιπες»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κατώτατα και Ανώτατα Ποσά Επενδυτικών Σχεδίων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

(0 ΕΜΕ)

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ 1-9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

(1-9 ΕΜΕ)

ΜΙΚΡΗ

(10-49 ΕΜΕ)

ΜΕΣΑΙΑ

(50-249 ΕΜΕ)

ΜΕΓΑΛΗ

(>=250 ΕΜΕ)

5.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

20.000,00 €

80.000,00 €

150.000,00 €

300.000,00 €

500.000,00 €

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ανώτατα ποσοστά επιχορήγησης ανά επενδυτικό Σχέδιο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

(0 ΕΜΕ) 6

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ 1-9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

(1-9 ΕΜΕ)

ΜΙΚΡΗ

(10-49 ΕΜΕ)

ΜΕΣΑΙΑ

(50-249 ΕΜΕ)

ΜΕΓΑΛΗ

(>=250 ΕΜΕ)

60%

60%

60%

50%

40%

 

Ανεξαρτήτως του συνολικού προϋπολογισμού του υποβαλλόμενου Επενδυτικού Σχεδίου, η επιχορήγηση την οποία θα λάβει κάθε επιχείρησης είναι μέχρι 60% του Επενδυτικού Σχεδίου και μέχρι του ποσού των 200.000€.

 

Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικής Πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν υπάρχουν τρεις κλεισμένες χρήσεις).

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Χαρακτηρισμός Επιχείρησης ως προς το μέγεθός της

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 0 ΕΜΕ

0

 

αδιάφορο

 

αδιάφορο

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

>0 και <10

και

<2 εκ. €

ή

<2 εκ. €

ΜΙΚΡΗ

>0 και <50

και

<10 εκ €

ή

<10 εκ €

ΜΕΣΑΙΑ

>0 και <250

και

<50 εκ

ή

<43 εκ

ΜΕΓΑΛΗ

>=250

και

>=50 εκ

ή

>=43 εκ

 6 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας

 

Ο χαρακτηρισμός της Επιχείρησης σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται με βάση και μόνο τα στοιχεία της δικαιούχου επιχείρησης την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση

 

 

 6.       Διαδικασία υποβολής (βλ “Οδηγός Υποβολής” σελ 39)

 

Η υποβολή και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής Επενδυτικού Σχεδίου.

 

Η φόρμα αυτή είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Δράσης (http://digi-retailportal.digitalaid.gr).

 

 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.

 

 

Για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Επενδυτικού Σχεδίου, χρειάζεται να υπάρχει πιστοποιημένος λογαριασμός χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» Ο πιστοποιημένος λογαριασμός χρήσης δημιουργείται από την κάθε επιχείρηση.

 

Εκτός από τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται και σε φυσικό φάκελο.

  

7.       Φάκελος Αίτησης

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση του Επενδυτικού Σχεδίου, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει εντύπως μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ολοκληρωμένο Φάκελο Αίτησης ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

(i)    Αίτηση Συμμετοχής στη Δράση (εκδίδεται αυτόματα και εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων), η οποία φέρει τη σφραγίδα της Επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του δικαιούχου.

(ii)   Το ερωτηματολόγιο υποβολής (εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων)

(iii)  Κατάλογο όλων των Δικαιολογητικών (εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων)

(iv) τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (για τον δικαιούχο και το επενδυτικό σχέδιο / προσφορές) αριθμημένα σύμφωνα με την παραπάνω λίστα και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..

 

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες παρατείνονται μέχρι και την αμέσως επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα.

 

Η αποστολή του Φακέλου της Αίτησης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τους εξής τρόπους:

-         με συστημένη επιστολή - δέμα,

-         με ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση: Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα 10561, τηλ. 2103377940, στο τμήμα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».

 

Ο φάκελος αίτησης υποβάλλεται σε ένα και μόνο πρωτότυπο, το οποίο εξωτερικά θα φέρει ετικέτα η οποία εκτυπώνεται από το λογαριασμό χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 

8.       Κατάταξη των επενδυτικών προτάσεων & Βαθμολογία Συγκριτικής Αξιολόγησης δικαιούχου

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 3 του Οδηγού Αξιολόγησης και θα είναι συγκριτική αυτόματη αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της ενότητας 8.1 του Οδηγού Αξιολόγησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί νωρίτερα χρονικά έχουν προτεραιότητα έγκρισης.

 

Για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων και τον υπολογισμό αυτοτελούς βαθμολογίας ανά αίτηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ενότητα 3.1.1 του «Οδηγού Αξιολόγησης», λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του παρακάτω Πίνακα.

 

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρησιμοποιούνται τρεις διακριτές ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης. Η πρώτη ομάδα αντιστοιχεί στην αξιολόγηση της εταιρικής υπόστασης της επιχείρησης που υποβάλλει την Αίτηση επιχορήγησης. Η δεύτερη ομάδα αντιστοιχεί στη χρήματο-οικονομική επίδοση της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία, ή για όσο χρονικό διάστημα διαθέτει οικονομικά στοιχεία κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων. Η τρίτη ομάδα κριτηρίων αντιστοιχεί σε γενικότερα ζητήματα επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν την αίτηση επιχορήγησης.

Τα κριτήρια βαθμολογούνται σε δεκαδική κλίμακα (με δύο δεκαδικά ψηφία) από το 0 έως και το 6 σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα. Η τελική βαθμολογία (ΤΒ) της αίτησης προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή x(2,5). Η μέγιστη βαθμολογία μίας αίτησης με τη χρήση των παρακάτω κριτηρίων είναι το 100 και η ελάχιστη 10.

 

Οι ομάδες κριτηρίων παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα και αναλύονται λεπτομερώς στην ενότητα 8.1 του Οδηγού Αξιολόγησης.

   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

 

ΟΜΑΔΑ Α’ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Α1

Έτη λειτουργίας επιχείρησης

1,00

4,00

Α2

Ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης είναι ΚΑΔ λιανικού μεπορίου

0,00

2,00

Α3

Ποσοστό κύκλου εργασιών της επιχείρησης που προέρχεται από ΚΑΔ λιανικού εμπορίου

0,00

6,00

Α4

Συνολικός αριθμός υποκαταστημάτων κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση/

1,00

4,00

 

ΟΜΑΔΑ Β’ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Β1

Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία (MP)

0,00

3,00

Β2

Ποσοστό καθαρού περιθωρίου κέρδους (ΜΚ)

1,00

5,00

Β3

Κύκλος εργασιών ανά εργαζόμενο (ΜΑ)

1,00

4,00

Β4

Εξέλιξη απασχόλησης (ΜΕΑ)

0,00

4,00

Β5

Η επιχείρηση διαθέτει μία μόνο πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και απασχολεί τουλάχιστον 2 εργαζόμενους

0,00

2,00

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Γ1

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας

0,00

1,00

Γ2

Εγκατάσταση εντός εμπορικού κέντρου – πολυκαταστήματος

0,00

2,00

Γ3

On – line πωλήσεις

0,00

2,00

Γ4

On – line πληρωμές

0,00

1,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

4,00

40,00