Η Δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στον τομέα του τουρισμού. Σκοπός της Δράσης είναι η ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας της εικόνας των τουριστικών μονάδων με δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 01/01/2009 που είναι:
 Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
 Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων
 Τουριστικά καταλύματα
 Ενοικιαζόμενα δωμάτια για όλες τις κατηγορίες κλειδιών
 Παραδοσιακά καταλύματα
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 Οργανωμένα τουριστικά κάμπινγκ

Για κάθε ένα από τα παραπάνω θα πρέπει να προσκομισθούν οι αντίστοιχες άδειες λειτουργίας (ειδικό σήμα ΕΟΤ).
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ο μέγιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης –αριθμός δωματίων ξενοδοχείου, αριθμός κλειδιών για τα τουριστικά καταλύματα) είναι 40.000€ και ο ελάχιστος 7.000€.
Η επιχορήγηση είναι 60% του προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• Ε(1): Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής μονάδας με δυνατότητες online κρατήσεων (υποχρεωτική ενέργεια ποσοστό 50%-80% του προϋπολογισμού)
• Ε(2): Μηχανοργάνωση Τουριστικών Μονάδων (από 0% έως 40% προϋπολογισμού) • Ε(3): Ασύρματη Επικοινωνία(από 0% έως 25% προϋπολογισμού)
• Ε(4): Ηλεκτρονική προώθηση – προβολή(από 0% έως 30% προϋπολογισμού)
• Ε(5): Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης(από 0% έως 30% προϋπολογισμού)

«Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού»
Ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει:
1. Εξοπλισμό Φιλοξενίας Βασικών Εφαρμογών [Εξυπηρετητές (servers)] 2. Εξοπλισμό Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου [Routers, Switches, Firewalls, κ.τ.λ., Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)] & καλωδίωση 3. Εξοπλισμό ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων (Web/ VoIP call centers) 4. Εξοπλισμό ψηφιακής ψυχαγωγίας & ενημέρωσης (Ψηφιακή τηλεόραση, infokiosks κλπ.) 5. Σταθμούς Εργασίας (PCs – Laptops) και PDAs 6. Εκτυπωτές - πολυμηχανήματα 7. Εξοπλισμό ψηφιακής εικόνας (Εξοπλισμό φωτογράφησης, web cameras κλπ.)
• Στο Κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού και λειτουργικού συστήματος (σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται και δωρεάν εγγύηση τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την αγορά του εξοπλισμού)

«Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού ή/ και προμήθειας υπηρεσιών με τη μορφή Application Service Provider (ASP)»
Περιλαμβάνονται δαπάνες που κρίνονται από τις επιχειρήσεις αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης.
1. Εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (web site)
2. Συστήματα διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου (Content Management System)
3. Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων (Search Engine Optimization κλπ.)
4. Μηχανές διαδικτυακών κρατήσεων (Web booking engine)
5. Εφαρμογές αυτοματοποίησης γραφείου
6. Front & back office συστήματα μηχανοργάνωσης τουριστικών μονάδων
7. Παραμετροποίηση/ συντήρηση/ εκπαίδευση.

Τα επιλέξιμα κόστη μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Κόστος Παραμετροποίησης Λογισμικού/ Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση
• Κόστος Συντήρησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης
• Κόστος Εκπαίδευσης Χρηστών σε συστήματα/ εφαρμογές που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης
Τα κόστη της δαπάνης «7. Παραμετροποίηση/ συντήρηση/ εκπαίδευση» δεν μπορεί να ξεπεράσουν αθροιστικά το 15% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Σε περιπτώσεις μηνιαίων συνδρομών σε υπηρεσίες οι οποίες δεν δύναται να προπληρωθούν, τα επιλέξιμα κόστη αφορούν μόνο τους μήνες που θα έχουν εξοφληθεί μέχρι και την υποβολή της Αίτησης Ολοκλήρωσης Έργου ή μέχρι τη λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου.

«Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης - Εγκατάστασης»
Οι εν λόγω δαπάνες μπορεί να περιλαμβάνουν:
1. Σύνταξη συνοδευτικών κειμένων (για το διαδικτυακό τόπο της τουριστικής μονάδας)
2. Μετάφραση κειμένων σε δύο τουλάχιστον γλώσσες
3. Ψηφιακό/ πολυμεσικό υλικό διαδικτυακού τόπου (φωτογραφίες, video, εικονική περιήγηση 360ο κλπ. προς ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της τουριστικής μονάδας)
4. Μετάπτωση δεδομένων
5. Διαλειτουργικότητα μεταξύ εφαρμογών
6. Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
7. Συνδρομές σε online υπηρεσίες περιεχομένου
8. Συνδρομές στο διαδίκτυο
9. Διασύνδεση με τρίτα συστήματα κρατήσεων
10. Υπηρεσίες υλοποίησης έργου
Το ύψος των δαπανών των υπηρεσιών Υλοποίησης - Εγκατάστασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης και δε δύναται να ξεπερνά το 40% αυτού.
Η δαπάνη «8. Συνδρομές στο διαδίκτυο» δε μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 € (ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων).
Η δαπάνη «10. Υπηρεσίες υλοποίησης έργου» δεν μπορεί να ξεπερνά το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Όλες οι δαπάνες φιλοξενίας και συνδρομών/ διασυνδέσεων θα πρέπει να είναι προπληρωμένες και εξοφλημένες κατά την υποβολή της Αίτησης Ολοκλήρωσης Έργου και θα πρέπει να καλύπτονται από αντίστοιχες συμβάσεις μέγιστης διάρκειας 12 μηνών.

«Δαπάνες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης - Προβολής»
Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια υπηρεσιών που κρίνονται από τις επιχειρήσεις επιθυμητές για ηλεκτρονική προώθηση/ προβολή της προτεινόμενης υλοποίησης προς το ευρύ κοινό ή/ και την πελατειακή της βάση.
Οι εν λόγω δαπάνες μπορεί να περιλαμβάνουν:
1. Μελέτη επικοινωνιακής πολιτικής για ηλεκτρονική - διαδικτυακή προβολή
2. Ψηφιακές παραγωγές προβολής
3. Διενέργεια ηλεκτρονικής προώθησης - προβολής
Η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε. για δημιουργία, επεξεργασία και αποθήκευση αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη σύντομα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1 Σεπτεμβρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το microsite της Δράσης http://digilodge-portal.digitalaid.gr/