Αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα το Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία". Το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ το οποίο ανήκει στο ΕΠΑΝ II, με προϋπολογισμό 4,67 € δις, δημόσιας δαπάνης έναντι προϋπολογισμού 24,79 € δις του συνόλου των Προγραμμάτων για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, καλύπτει σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Με το Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ επιδιώκεται να υλοποιηθούν δράσεις εθνικής εμβέλειας που αφορούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και ενίσχυση της εξωστρέφειας με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας. Το ΕΠΑνΕΚ εστιάζει σε συγκεκριμένους κλάδους της εθνικής οικονομίας οι οποίοι αποτελούν και τους 9 στρατηγικούς τομείς δραστηριοτήτων όπου θα προσανατολισθούν οι πόροι του προγράμματος :

1. Αγροδιατροφή
Θα δοθεί μεγάλη προτεραιότητα σε προϊόντα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βασικοί κλάδοι είναι το γάλα, ελιά, τυροκομικά, μέλη, κρέας, οίνος κ.τ.λ. 0ι δράσεις αφορούν : την εξωστρέφεια επιχειρήσεων τροφίμων, την ανάπτυξη και την εφαρμογή έρευνας και τεχνολογίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

2. Ενέργεια
Θα ενισχυθούν κατασκευές συστημάτων παραγωγής , παροχής υπηρεσιών συντηρήσεις κ.α. Γι’ αυτό θα υπάρχουν δράσεις για:
o Ενεργειακή αναβάθμιση στα υφιστάμενα κτίρια
o Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων
o Ενσωμάτωση βιοκληματικών στοιχείων
o Τεχνολογιών εξοικονομήσεις ενέργειας

3.Περιβάλλον
Στόχος είναι η μείωση της ρύπανσης και προστασία του Περιβάλλοντος. Γι’ αυτό θα υπάρχουν δράσεις για την :
o Διαχείριση αποβλήτων / ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων,
o Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην αγορά και στην κοινωνία,
o Μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο Περιβάλλον

4. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Οι επιχειρήσεις θα προωθούν την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, με στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας.
Η δράσεις θα ενισχύουν την :
o Ανάπτυξη αγοράς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών
o Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
o Εξειδίκευση στελεχών κ.α

5. Υγεία και Φαρμακευτική Βιομηχανία
Στόχος είναι η ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπευτικών στόχων και υπηρεσιών τηλε-ιατρικής με εξαγώγιμο προσανατολισμό.

6. Υλικά και Κατασκευές
Στόχος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη παραγωγής πλωτών κατασκευών και ναυπηγημάτων, οικολογικών χρωμάτων, επικαλύψεων από υλικά οργανικής ύλης, μονωτικών υλικών κ.α

7. Δημιουργίες – Πολιτιστικές Βιομηχανίες
Αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη εγχώριων Α' υλών :
o Υποδήματα
o Επιπλοποιεία
o Κατασκευή Παιγνίων
o Χειροτεχνεία κ.α
Αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού ψυχαγωγίας:
o Κινηματογράφοι
o Εκδόσεις Βιβλίων
o Εικαστικές Τέχνες κ.α

8. Τουρισμός
Αφορά τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας στο συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Έχουμε πέντε είδη μορφών τουρισμού : το συνεδριακό , το ιατρικό, το πολιτιστικό, το θαλάσσιο και της πόλης. στόχος είναι η ενίσχυση της τουριστικής προβολής, της απασχόλησης και η δημιουργία έργων υποδομής στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό

9. Εφοδιαστική αλυσίδα
Στην Εφοδιαστική Αλυσίδα στόχος είναι η ενδυνάμωση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών και Logistics. Οι αντίστοιχες δράσεις θα στοχεύουν στην βελτίωση των υποδομών, τη προώθηση εξωστρέφειας και τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας.

Τo ΕΠΑνΕΚ θα χρηματοδοτεί πολύ μικρές – μικρές - μεσαίες και μεγάλες υφιστάμενες εταιρείες καθώς επίσης θα υπάρχουν δράσεις που θα ενισχύουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με συγκεκριμένο επιλέξιμο προϋπολογισμό. Ενδεικτικά, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων εκτιμάται από 5000 € - 25.000€ και Δημόσια Δαπάνη εκτιμάται στα 50 εκ. €.

Το ΕΠΑνΕΚ θα καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,67 δις ευρώ, έναντι προϋπολογισμού του συνόλου των Προγραμμάτων ύψους 19 δις ευρώ.