To Singular e-MANPOWER αποτελεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα μισθοδοσίας και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Καλύπτει πλήρως τις μισθολογικές του ανάγκες, ενώ καταγράφει δυναμικά τη μισθολογική εξέλιξη των ανθρώπων της εταιρίας, διατηρώντας όλα τα ιστορικά στοιχεία των εργαζομένων και ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα με απόλυτη πιστότητα και ακρίβεια.

Πλεονεκτήματα
 • Είναι σχεδιασμένο και αναπτυγμένο σε σύγχρονο περιβάλλον, με τεχνολογία οικεία προς στο χρήστη (Internet explorer), που παρέχει ευελιξία και ευκολία στον τρόπο καθημερινής εργασίας.
 • Διαθέτει αυτοματοποιημένες διαδικασίες υπολογισμών και καταχωρήσεων, έτσι ώστε να προφυλάσσει από χειριστικά λάθη και συγχρόνως να προσφέρει ταχύτητα στην καθημερινή λειτουργία.
 • Διαθέτει εύκολη εγκατάσταση και προσφέρει άμεση λειτουργία.
 • Δεν απαιτεί παραμετροποίηση. Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των τυποποιημένων αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί και απόλυτη συμβατότητα με την τρέχουσα νομοθεσία.

Βασικά Χαρακτηριστικά
 • Κατανοεί όλες τις έννοιες της μισθοδοσίας, όπως ακριβώς χρησιμοποιούνται σε ένα σύγχρονο λογιστήριο. Προτείνει στο χρήστη ένα μεθοδικό και σωστό τρόπο εργασίας που πρέπει να ακολουθείται για την παρακολούθηση της μισθοδοσίας των εργαζομένων, δίνοντας του παράλληλα και τη δυνατότητα να «στήσει» ένα δικό του τρόπο εργασίας.
 • Παρακολουθεί απεριόριστο αριθμό εταιριών, εργαζομένων, υποκαταστημάτων και μισθοδοτικών περιόδων. Μεσώ από τη διαχείριση οργανωτικής δομής της επιχείρησης προσφέρει μαζική διαχείριση της μισθοδοσίας πολλών εταιριών/ υποκαταστημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης τους κάτω από κοινή παραμετροποίηση ή ακόμα και διαδικασίες μισθοδοσίας, όπως π.χ. υπολογισμούς μισθοδοσίας για όλες τις εταιρίες ταυτόχρονα, εκτυπώσεις μισθοδοτικών καταστάσεων κ.λπ.
 • Καλύπτει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή σύστημα αμοιβής (ημερομίσθιοι, μισθωτοί, ωρομίσθιοι, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εποχιακοί ή μερικώς απασχολούμενοι κ.λπ.).

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
Διαχείριση Συμβάσεων Εργασίας
 • Διαχειρίζεται Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ενημερώνονται μέσω Internet, με link μέσα από την εφαρμογή.
 • Διαχειρίζεται εταιρικές συμβάσεις, πλέον των προσφερομένων, με γρήγορη και εύκολη παραμετροποίηση από το χρήστη της εφαρμογής.
 • Παρακολουθεί τον εργαζόμενο μέσω πολλαπλών Συμβάσεων εργασίας, με δυνατότητα ενημέρωσης του εργαζομένου με την ευνοϊκότερη σύμβαση.
 • Διαθέτει διαδικασίες συσχετισμού και σύγκρισης των Συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Διαχείριση Προσωπικού
 • Διαθέτει πλήρη καρτέλα στοιχείων εργαζομένου, με επιπλέον αναλυτικά στοιχεία παρακολούθησης ατομικών στοιχείων του (προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, επαγγελματική κατάρτιση).
 • Διατηρεί ιστορικότητα των μισθολογικών στοιχείων των εργαζομένων.
 • Περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης της μισθοδοσίας, όπως «Πρόσληψη Εργαζόμενου», «Καταγγελία Σύμβασης», «Καταγγελία Σύμβασης Λόγω Συνταξιοδότησης», «Οικειοθελούς αποχώρησης».
 • Παρακολουθεί μετακινήσεις του εργαζομένου από εταιρία σε εταιρία και τη διαδικασία επαναπρόσληψής του, χωρίς επιπλέον καταχωρίσεις στοιχείων.
 • Εκτυπώνει όλα τα έντυπα του ΟΑΕΔ και της Επιθεώρησης εργασίας.
 • Διαθέτει ελέγχους υπολοίπου των δικαιούμενων ημερών αδείας, ασθενείας κλπ, με προειδοποίηση του χρήστη για τυχόν υπέρβαση του υπολοίπου του εργαζομένου.

Διαχείριση Μισθοδοσίας Προσωπικού

Διαχείριση των:

 • Αποδοχών
 • Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Λοιπών Υποχρεώσεων (πχ. Ιδ. Ασφάλιση, Σωματεία)
 • Οικειοθελών Παροχών Προσωπικού
 • ΧρηματικώνΔιευκολύνσεων και Προκαταβολών Προσωπικού
 • Εξόδων Προσωπικού
 • Δανείων Προσωπικού

Διαθέτει:

 • Προκαθορισμένους κανόνες υπολογισμού μισθοδοτικών στοιχείων και δυνατότητα ορισμού νέων
 • Δυνατότητα προσαρμογής των μισθοδοτικών υπολογισμών σε τυχόν αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και στις εταιρικές πολιτικές αμοιβών
 • Αυτόματο υπολογισμό Δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα, Επιδόματος Αδείας και μηνών για Αποζημίωση Απόλυσης, για κάθε εργασιακή σχέση
 • Απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης για περιπτώσεις που απαιτείται απόλυτη προσαρμογή, σε σύνθετες και εξειδικευμένες ανάγκες υπολογισμού μισθοδοσίας
 • Πλήρη κάλυψη του υπολογισμού των αναδρομικών
Reporting
 • Παρέχει πλήθος εκτυπώσεων για όλες τις εργασίες της εφαρμογής.
 • Διαθέτει δυνατότητα μαζικής εντολής εκτυπώσεων για όλες τις εταιρίες.

 • Διαθέτει δυνατότητα εύκολης παραμετροποίησης καταστάσεων μέσω εξαιρετικά εύχρηστου Reporting, με δυνατότητα να προσφέρει άμεση και εύκολη χρησιμοποίηση της εσωτερικής δομής της (πεδία πινάκων), χωρίς προ απαίτηση καμίας τεχνικής γνώσης από το χρήστη.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ- Ταμείων
 • Ενημερώνει αυτόματα την Α.Π.Δ. και διασφαλίζει την ορθή αποστολή της, διενεργώντας όλους τους γνωστούς ελέγχους ορθότητας του αρχείου πριν την αποστολή του.
 • Αποστολή στοιχείων με ηλεκτρονική μορφή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΧ,ΤΕΑΥΕΤ κλπ).

Λογιστική Τακτοποίηση
 • Διαθέτει δυνατότητα διαμόρφωσης πολλών μοντέλων λογιστικών άρθρων για κάθε είδος μισθοδοσίας (τακτικής μισθοδοσίας, αποζημίωσης απόλυσης κλπ.).
 • Ορισμός «Σκελετών» λογιστικών άρθρων κοινά για όλες τις εταιρίες της εφαρμογής.
 • Εύκολη και γρήγορη παραμετρική δήλωση όλων των λογαριασμών.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης των υπολογισμένων λογιστικών άρθρων ανά εταιρία.
 • Δυνατότητα εξαγωγής του λογιστικού άρθρου σε αρχείο για σύνδεση με άλλες εφαρμογές.