Ενεργοποίηση διαδικασίας ενστάσεων για επενδυτικές προτάσεις που έχουν εγκριθεί στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημόνων/Ελευθέρων επαγγελματιών
Από την Δευτέρα 12/7/2010 και για 15 ημερολογιακές ημέρες θα είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων και για επενδυτικές προτάσεις  που έχουν ήδη εγκριθεί στο Πρόγραμμα Επιστημόνων/Ελευθέρων Επαγγελματιών.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται συμπληρώνοντας το πεδίο 5 "Άλλοι Λόγοι"  και το πεδίο 6 "Τεκμηρίωση της αίτησης" της εφαρμογής ένστασης να διατυπώσουν, με την ανάλογη τεκμηρίωση, τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση της πρότασης τους.
Πηγή: www.espa.gr - 9/7/2010

Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία υποβολής των ενστάσεων
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 9 της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 41240/ΕΥΣ6713/26.8.2009 Υ.Α. Προκήρυξης για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών, οι ενστάσεις των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Κατά συνέπεια οποιοδήποτε έγγραφο εκτιμά ο επενδυτής ότι πρέπει να υποβάλει για να στηρίξει την ένσταση του πρέπει να επισυνάπτεται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που το έγγραφο δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να μετασχηματίζεται σε ηλεκτρονικό αρχείο μέσω της διαδικασίας της σάρωσης εγγράφου (document scanning) και να αναφέρεται στο πεδίο 6.2 του εντύπου της αίτησης ένστασης.
Επιπλέον ο ενιστάμενος δυνητικός δικαιούχος πέραν της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ένστασης που θα υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων πρέπει να τεκμηριώνει επαρκώς την ένσταση του προκειμένου αυτή να κρίνεται παραδεκτή.
Πηγή: www.espa.gr  25/6/2010

Ενημέρωση για τη διαδικασία των ενστάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών.
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες με σκοπό την τεχνικά αρτιότερη και αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των επενδυτών μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας, το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. ανακοινώνει ότι η διαδικασία των ενστάσεων αναμένεται να ξεκινήσει την Δευτέρα 28/6/2010. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους www.espa.gr και www.ependyseis.gr. Για τους απορριφθέντες που έχουν παραλάβει επιστολή κοινοποίησης σε προγενέστερη ημερομηνία, η προθεσμία των 15 ημερών για την υποβολή ένστασης, θα ισχύσει από τη στιγμή που θα ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα. Ηδιαδικασία των ενστάσεων θα είναι ηλεκτρονική και οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής θα δοθούν, επίσης, μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους www.espa.gr και www.ependyseis.gr.
Πηγή: www.espa.gr  22/06/2010