ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Ταυτότητα και σκοπός της δράσης

Με τη συγκεκριμένη δράση, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και η Ευρωπαική Ένωση ενισχύουν για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους κλάδους, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας δεκάδων χιλιάδων επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελματιών.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού, ειδικού τυποποιημένου λογισμικού και σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών:

1.    Ιατροί

2.    Οδοντίατροι

3.    Μηχανικοί

4.    Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι)

5.    Δικηγόροι

6.    Συμβολαιογράφοι

7.    Λογιστές

8.    Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι

 

 

Τι χρηματοδοτείται

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης, (δηλαδή το άθροισμα της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής) της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 250 εκατομύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) «Αττική», «Μακεδονία-Θράκη», «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της παρούσας προκήρυξης ανά άξονα Π.Ε.Π. καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση διάθεσης πιστώσεων.

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:

·      Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου  προϋπολογισμού της πρότασης  για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.

·      Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου  προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό το οποίο εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

Ιατροί

5.000 -20.000 €

80%

50%

Οδοντίατροι

5.000 -20.000 €

80%

50%

Μηχανικοί

4.000 - 8.000 €

80%

50%

Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι

3.000 - 5.000 €

80%

50%

Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι

3.000 - 5.000 €

80%

50%

Λογιστές

3.000 - 5.000 €

80%

50%

Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή/και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

Η συνοπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών δίνεται στο Παράρτημα Δ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) προκήρυξης.

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες:

·      ο ΦΠΑ οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών.

·      κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι:

·      να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια

·      να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης

·      να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 - διαχειριστική χρήση 2008)

·      Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό

·      να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009

·      Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα

·      όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ) & Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Ιατροί

35.000€

28.000€

Οδοντίατροι

35.000€

28.000€

Γεωτεχνικοί*

35.000€

28.000€

Μηχανικοί

25.000€

20.000€

Δικηγόροι - Συμβολαιογράφοι

50.000€

40.000€

Οικονομολόγοι/Σύμβουλοι

25.000€

20.000€

Λογιστές

25.000€

20.000€

*Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: οι γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι και ιχθυολόγοι.

Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της σχετικής ΥΑ, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.).

Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1.

·      να διαθέτουν ως δραστηριότητα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Β της σχετικής ΥΑ προκήρυξης.

Λόγω του καθορισμού των νέων Κ.Α.Δ. με την ΠΟΛ 1133/2008 με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι κωδικοί δραστηριότητας έχουν αλλάξει. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να έχουν προχωρήσει σε δήλωση των νέων Κ.Α.Δ. 2008.

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

3. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από την παρούσα προκήρυξη.

4. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr (με αναφορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη).

Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρήσεων (ΚΑΔ 2008)

Ιατροί: 86.22.11 και 86.22.19
Οδοντίατροι: 86.23.11 και 86.23.19
Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί:71.11 και 71.12.1
Γεωλόγοι - Γεωπόνοι - Δασολόγοι - Ιχθυολόγοι:70.22.15.01, 70.22.15.02, 70.22.15.03, 70.22.15.05, 70.22.15.06, 70.22.15.08, 70.22.15.09, 70.22.15.10 και 71.12.3
Δικηγόροι: 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14 και 69.10.15
Συμβολαιογράφοι: 69.10.16
Λογιστές - Οικονομολόγοι/Σύμβουλοι: 69.20.1, 69.20.21, 69.20.22, 69.20.23.02, 69.20.24, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13.02, 70.22.13.05, 70.22.14, 70.22.15.04, 70.22.15.07, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.20.01 και 70.22.20.02

Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων προτάσεων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης για όλους τους δικαιούχους.

 

Υποβολή επενδυτικών προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2009, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, προσφορές προμηθευτών και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

·      Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την Αίτηση και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στο Π.Σ.Κ.Ε. στη, ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ε της σχετικής ΥΑ προκήρυξης. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται και όλες  οι πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω προκήρυξη. Δεν προβλέπεται η υποβολή των προτάσεων σε έντυπη ή άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής.

·      Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο Π.Σ.Κ.Ε. είναι η 01/09/2009. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η 09/10/2009.

·      Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η πρόταση δεν αξιολογείται.

·      Ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει στην πρότασή του:

·      Έναν (Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης) Ε.Φ.Δ., από τους οριζόμενους στο Παράρτημα Α της σχετικής ΥΑ προκήρυξης και

·      Ένα Υποκατάστημα αυτού, επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από αυτόν για την εκτέλεση του έργου του. 

Ο Ε.Φ.Δ. που έχει δηλωθεί δεν δύναται να τροποποιηθεί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο σε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης της πρότασης.

Εμπλεκόμενοι φορείς για τη χορήγηση των ενισχύσεων

1.    Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Υπ.Οι.Ο.) - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.) - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.)

2.    Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

3.    Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)

4.    Η Επιτροπή Ενστάσεων

 

Διαδικασία - αξιολόγηση

Οι προτάσεις των υποψήφιων επενδυτών, αξιoλoγoύνται σύμφωνα με ένα καθoρισμένo σύστημα αξιoλόγησης. Η βαθμολόγηση υπολογίζεται στην κλίμακα μηδέν (0) έως εκατό (100) και στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.

Προκειμένου να γίνει η  επεξεργασία και αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, τα απαιτούμενα στοιχεία, διαβιβάζονται από το Π.Σ.Κ.Ε. του ΥΠΟΙΟ στη Γ.Γ.Π.Σ. Η ως άνω διαδικασία πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

·      Πρώτο στάδιο: Ταυτοποίηση των στοιχείων μητρώου των δυνητικών δικαιούχων, μέσω του συστήματος taxis.

·      Δεύτερο στάδιο: Εξέταση της παραδεκτότητας της πρότασης.

·      Τρίτο στάδιο: Βαθμολόγηση της πρότασης βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραδεκτών επενδυτικών προτάσεων, είναι:

·      Κριτήριο Α.

Α.1 Καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα.
Α.2 Ακαθάριστο εισόδημα από ατομικό επάγγελμα.

·      Κριτήριο Β. Καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα προς συνολικό καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα (πολλαπλασιαστής).

·      Κριτήριο Γ.  Πρώτη έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος (πολλαπλασιαστής).

Μία πρόταση δύναται να επιχορηγηθεί εφόσον είναι παραδεκτή και έχει λάβει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μονάδες, σε σύνολο (100) μονάδων. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση χαρακτηρίζεται σαν «θετικά αξιολογημένη». Όσες επενδυτικές προτάσεις έχουν βαθμολογία μικρότερη του δεκαπέντε (15) χαρακτηρίζονται ως «αρνητικά» αξιολογημένες προτάσεις.

Οι «θετικά» αξιολογημένες προτάσεις κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. Ο καθορισμός των προτάσεων που χρηματοδοτούνται γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στην κατάσταση των «θετικά» αξιολογημένων προτάσεων και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης ανά προκηρυσσόμενη δράση, σύμφωνα με την ΥΑ Διάθεσης Πιστώσεων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση που προκύπτει ότι το απομένον ποσό της δημόσιας επιχορήγησης δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των τυχόν ισόβαθμων προτάσεων, όλες οι ισόβαθμες προτάσεις δεν χρηματοδοτούνται.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της σχετικής ΥΑ προκήρυξης καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.). λαμβάνουν στο στάδιο αυτό τη μέγιστη βαθμολογία. Ο έλεγχος των στοιχείων βασίζεται στα αντίστοιχα πεδία του φορολογικού εντύπου Ε1.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να προχωρήσουν σε ένσταση επί του αποτελέσματος της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της σχετικής ΥΑ προκήρυξης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις λεπτομέρειες που ορίζει η ΥΑ προκήρυξης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα: http://www.ependyseis.gr/sub/epag/epag.htm