Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security) με ποσοστό 70%

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια». Σκοπός του προγράμματος είναι η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού και του όγκου της διαχειριζόμενης πληροφορίας των επιχειρήσεων από ψηφιακούς κινδύνους και απειλές, καθώς και η γενικότερη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και του κοινού στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 5.000€ ενώ ο μέγιστος 70.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο θα προσδιοριστεί από την ανάγκη της επιχείρησης για την ενίσχυση της ασφάλειας καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης:

ΑΝΑΓΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ
ΜΙΚΡΗ 8.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 €
ΜΕΣΑΙΑ 15.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 €
ΜΕΓΑΛΗ 20.000,00 € 40.000,00 € 70.000,00 €

Η ανάγκη της ψηφιακής ασφάλειας θα προσδιοριστεί αναλυτικά με την προκήρυξη με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Αξία παγίων στοιχείων υποδομών σε Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Αριθμό εξυπηρετητών/ σταθμών εργασίας / κινητών.
 • Αριθμό υποκαταστημάτων.
 • Τρόπο εσωτερικής και απομακρυσμένης δικτύωσης.
 • Τρόπο διασύνδεσης στο internet.
 • Κρισιμότητα τηρούμενων ψηφιακών δεδομένων.
 • Χρήση ή/και παροχή διαδικτυακών εφαρμογών και on-line συναλλαγών.

Το συνολικό ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 70%. Στο πρόγραμμα E-SECURITY θα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις κάθε μορφής οι οποίες πληρούν τα κάτωθι κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Λειτουργούν νόμιμα με έναρξη δραστηριότητας πριν από 1/1/2008 και είναι μικρομεσαίες.
 • Διαθέτουν υποδομές σε ΤΠΕ (με κτήση τους έπειτα από το 2000) αξίας ανώτερης των 10.000€.
 • Εμφανίζουν θετικό μέσο όρο Κερδών προ Αποσβέσεων και Φόρων την τελευταία 3ετία και απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

Στα επενδυτικά σχέδια θα είναι δυνατή η ένταξη δαπανών από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (εξοπλισμός ασφαλείας, εξοπλισμός δικτύου, εξοπλισμός backup/ data recovery, εξοπλισμός ελέγχου χώρου).
 • Δαπάνες Λογισμικού (Τυποποιημένο λογισμικό ασφαλείας προστασίας, λογισμικό ανίχνευσης και επεξεργασίας αστοχιών, ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για ασφάλεια, λογισμικό για backup/ data recovery, λογισμικό κρυπτογράφησης).
 • Δαπάνες Υπηρεσιών (υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων από προηγούμενη κατάσταση, υπηρεσίες ελέγχων, υπηρεσίες διαμόρφωσης πολιτικής ασφάλειας, υπηρεσίες πιστοποίησης ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης έργου).

Όλες οι υποψήφιες προτάσεις για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα E-SECURITY θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, εντός 15 ημερών από την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος. Θα διαπιστώνεται αυτόματα η επιλεξιμότητα της επιχείρησης και η τελική αξιολόγηση θα γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 6 μήνες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία (ώρα) υποβολής τους, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου για το πρόγραμμα προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 10,5 εκ. €. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να έχουν προτεραιότητα.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ.