Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»

Προκηρύχτηκε από τον ΕΟΜΜΕΧ το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» μέσω του οποίου μπορούν να ενισχυθούν νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται από γυναίκες για την κάλυψη των αρχικών επενδύσεων δημιουργίας και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

Αποδέκτες

  • Γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1954 έως το 1991 και είναι άνεργες, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες και δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 1.1.2008 µέχρι και την προδηµοσίευση του προγράµµατος.
  • Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή που θα πρέπει να είναι ατοµική επιχείρηση ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, ΕΠΕ ή Ανώνυµη ή Συνεταιρισµός), η οποία θα συσταθεί µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση στα εταιρικά σχήµατα, είναι να µετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση της εταιρείας µόνο Γυναίκες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
  • Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε μία (1) µόνο πρόταση.

 

Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος

Τομείς

δραστηριοποίησης

Μεταποίηση, Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών, Μεταφορές και Τουρισμός (Υπάρχουν εξαιρέσεις στον πρωτογενή τομέα και στην παροχή υπηρεσιών).
Επιλέξιμες δαπάνες Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις – Η/Υ και ΛογισμικόΕπιπλα ΣκεύηΑγορά Τεχνογνωσίας και Μεταφορικά Μέσα, Κτιριακά – Διαμόρφωση Χώρων, ΠροβολήΠροώθηση - Δαπάνες Ίδρυσης και Αρχικής Οργάνωσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
Προϋπολογισμός Ελάχιστος €30.000. Μέγιστος €400.000 για τον τομέα μεταποίησης (€200.000 για όλους τους λοιπούς τομείς)
Ποσοστό Επιχορήγησης 50 % (60% σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο 5.000 κατοίκων – Απογραφή 2001).
Σχέδιο Χρηματοδότησης Δημόσια Δαπάνη 50%. Τραπεζικός Δανεισμός έως και 30% του προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο ίδια συμμετοχή.
Yποβολή προτάσεων Φεβρουάριος 2009

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ επιχειρηματικές δραστηριότητες:

• Επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία, αλιεία, κλπ).
• Δραστηριότητες που δεν ενισχύονται από τον κανόνα de minimis
• Επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο νυχτερινές ώρες.
• Επιχειρήσεις με τυχερά παιχνίδια, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια.
• Επιχειρήσεις με αντικείμενο την παροχή αστρολογικών υπηρεσιών και συνοικεσίων.
• Επιχειρήσεις προσφοράς αλκοολούχων ποτών (μπαρ – κοσμικά εστιατόρια).
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, καλλιτεχνών, συνοδών.
• Επιχειρήσεις που δημιουργούνται μέσω franchising.

Επιλέξιμες δαπάνες

α) Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις (έως 100% του προϋπολογισμού) Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισµού, απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας: • Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και εµπορευµάτων. • Μηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. • Ποιοτικού ελέγχου. • Εξοπλισµό διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας. • Μεταφορικά µέσα επαγγελµατικής ή µικτής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εµπορευµάτων (έως €25.000 εκτός μεταφορικών δραστηριοτήτων). • Εξοπλισµός περιορισµού της ρύπανσης. • Έπιπλα και σκεύη. • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και λογισµικό. • Ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (fax, φωτοτυπικά µηχανήµατα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners). • ∆απάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης. • ∆απάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης. • ∆απάνες µεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισµού. • Εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση). • Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης) • Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. • Μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίαςΠατεντοποίηση • Απόκτηση πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας • Πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

β) Κτιριακά - ∆ιαµόρφωση Χώρων (έως 30% του προϋπολογισµού) Η κατηγορία δαπανών αφορά: • Κτιριακές εγκαταστάσεις. • ∆ιαµόρφωση-διαρρύθµιση χώρων εργασίας. • Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιµατισµού, εξαερισµού και συστηµάτων ασφαλείας, καθώς και µικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. • Μεταφορά και εγκατάσταση των παραπάνω. Στην κατηγορία αυτή υποχρεωτικά περιλαµβάνονται δαπάνες για την δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ.

γ) Προβολή-Προώθηση & Άλλες ∆απάνες (έως 10% του προϋπολογισµού) Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις δαπάνες: • Συµµετοχής σε εκθέσεις. • ∆ιαφηµιστικής καταχώρησης σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή τοπικής εµβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/ εξειδικευµένα για το αντικείµενο περιοδικά • ∆ηµιουργίας λογότυπου. • Σχεδιασµού και εκτύπωσης διαφηµιστικών εντύπων. • Σχεδιασµός ιστοσελίδων για την προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο (Internet). • ∆ηµιουργίας εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM). • Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης.

δ) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (έως 2% του προϋπολογισμού) Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά µόνο τα παρακάτω: • Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου υποβολής, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας). • ∆απάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νοµικού, οικονοµικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχοµένου).

Δικαιολογητικά

α) Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) ή/και αντίστοιχο εκκαθαριστικό του οικονοµικού έτους 2009 (χρήση 2008), ή αντίστοιχη επικυρωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, ή βεβαίωση της ∆ΟΥ ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

β) Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας κάθε συµµετέ-χοντος δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο).

γ) Βεβαιώσεις για τα προσόντα των υποψήφιων επιχειρηµατιών. Γίνονται δεκτά ένσηµα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις επιµόρφωσης - κατάρτισης, φορολογικές δηλώσεις οικογενειακής επιχείρησης (στις περιπτώσεις απασχόλησης σε οικογενειακή επιχείρηση), ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ.