Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” 2007-2013 (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) προχώρησε στην δημοσίευση του προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010.
Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Σημείο προσοχής αποτελεί και η δυνατότητα ένταξης στα επενδυτικά έργα, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε (όπως για παράδειγμα φωτοβολταικά στοιχεία) για την αντικατάσταση της κατανάλωσης του ρεύματος, με ιδιοπαραγωγή για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες:
>  Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων
>  Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
>  Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών
>  Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
>  Ενσωμάτωση προτύπων σχετικά με το περιβάλλον και την ενέργεια.
>  Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας
>  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Το σύνολο των δαπανών για τις παραπάνω ενέργειες είναι από €30.000 έως €200.000.
Επιλέξιμες είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών) με:
>  Έναρξη: Πριν την 01/01/2007
>  ΚΑΔ 2008: 10-33 (μεταποίηση), 82.92, 96.01 τομέας υπηρεσιών
>  Κύκλο Εργασιών < 10 εκ. €
>  Εργαζόμενους < 50 σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
>   Άδεια Λειτουργίας ή σχετικό Απαλλακτικό σε ισχύ

Το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από την Γεωγραφική Περιοχή που ανήκει ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης και διαχωρίζεται σε Α) Αττική και Νομό Θες/νικης με ποσοστό 35%, Β) Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας με ποσοστό 40% και Γ) Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, με ποσοστό 45%.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών με τα αντίστοιχα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά στο προϋπολογισμό του έργου είναι οι εξής:

Επιλέξιμες Δαπάνες

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό

Διαμόρφωση κτηρίων και χώρων

25%

Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού

100%

Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών)

20%

Προμήθεια λογισμικού

10%

Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύ­σεις από εργαστήρια.

10%

Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)

5%

Αμοιβές συμβούλων

10%

Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες για εγκατάσταση μικρής κλίμακας Α.Π.Ε. δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 75% του προϋπολογισμού του έργου.
Το ποσοστό της Ιδίας Συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με 25%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλυφθεί από Τραπεζικό Δανεισμό.
Υποβολές των προτάσεων από 25 Μαΐου έως 18 Ιουνίου 2010.