Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελματιών και καταρτίστηκε ο πίνακας κατάταξης των επιτυχόντων ανά ΠΕΠ με φθίνουσα σειρά κατάταξης. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 σημείο 4 της ως άνω ΥΑ προκήρυξης (ΦΕΚ 1791/Β/27-8-2009) για λόγους διαφάνειας, δημοσιοποιείται ο κατάλογος των δικαιούχων με αναφορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στον κωδικό έργου και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη. Σε εφαρμογή των ανωτέρω αναρτώνται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων ανά ΠΕΠ στους διαδικτυακούς τόπους http://www.ependyseis.gr/ και http://www.espa.gr.

Τις επόμενες ημέρες κάθε δικαιούχος της ενίσχυσης θα μπορεί να ανακτά τα αναλυτικά στοιχεία για την έγκριση ή την απόρριψή του στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr/mis/(13nvhu55yxsl4y45ptidbtis)/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx, κάνοντας χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας επί του αποτελέσματος, υπάρχει, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, η δυνατότητα υποβολής ένστασης ηλεκτρονικά σε χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.

30/4/2010

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων/ελευθέρων επαγγελματιών, ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής των σχετικών  αποφάσεων στους επενδυτές.

Στην περίπτωση επιχορήγησης, έχει ξεκινήσει η αποστολή εγκριτικών αποφάσεων  στους επενδυτές που θα επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα.  Όλοι οι εγκριθέντες επενδυτές θα λάβουν σχετική επιστολή. Ταυτόχρονα, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά οι εγκριτικές αποφάσεις, οπότε οι εγκριθέντες επενδυτές  μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα http://www.ependyseis.gr/mis/(13nvhu55yxsl4y45ptidbtis)/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx με τον προσωπικό τους κωδικό και να ανακτούν την απόφαση. Η υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.

Στην περίπτωση μη επιχορήγησης, στο προσεχές χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά οι απορριπτικές αποφάσεις για όσους δεν έχουν εγκριθεί, οι οποίες και θα παραθέτουν αναλυτικά στοιχεία για την απόρριψη. Οι μη επιχορηγούμενοι επενδυτές κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης που διαθέτουν για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα http://www.ependyseis.gr/mis/(13nvhu55yxsl4y45ptidbtis)/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx με τον προσωπικό τους κωδικό και να ανακτούν την απορριπτική απόφαση. Παράλληλα, θα αποσταλούν και οι έγγραφες απορριπτικές αποφάσεις.  Αμέσως μετά, θα ενεργοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων η σχετική διαδικασία υποβολής ενστάσεων, οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω ειδικής ενότητας που θα είναι διαθέσιμη.  Η ένσταση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην ειδική ενότητα που θα είναι διαθέσιμη. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού ενστάσεων θα δημοσιοποιηθεί μέσω των ιστοσελίδων www.ependyseis.gr και 

Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων από τους Ελεύθερους Επαγγελματίες – Επιλεξιμότητα και εύλογο κόστους δαπανών

Ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής των σχετικών αποφάσεων με τα αναλυτικά στοιχεία επιχορήγησης της εγκεκριμένης πρότασης στους επενδυτές.Το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της δράσης περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης και οι επιλέξιμες δαπάνες που θα τύχουν επιχορήγησης στο παράρτημα Δ΄ αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική αξιολόγηση σύμφωνα με τα στοιχεία του Εντύπου Ε1 και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των οικονομικών ετών 2008, 2009. Επιπλέον η υλοποίηση της πρότασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω πλαίσιο έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη του επιτηδευματία και τονίζεται ότι ο έλεγχος της επιλεξιμότητας και του εύλογου του κόστους των δαπανών θα διενεργηθεί κατά την φάση του επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου από τον αρμόδιο ΕΦΔ. Άρα ο επενδυτής φέρει την ευθύνη να υλοποιήσει το επιλέξιμο τμήμα της πρότασης του προκειμένου να τύχει επιχορήγησης σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ της ΥΑ προκήρυξης.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός μειώνεται κάτω από το όριο που προβλέπεται ως κατώτατο (άρθρο 5, πίνακας 2 της ΥΑ προκήρυξης), η επένδυση θα κρίνεται συνολικά μη επιλέξιμη και δεν θα επιχορηγείται.