Εξαιτίας της ταυτόχρονης υλοποίησης πολλών παράλληλων δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις κατά την υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων ελέγχου στη δράση ενίσχυσης των ελευθέρων επαγγελματιών. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ως άνω πρόβλημα, παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων ελέγχου από τους επενδυτές μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2010.

Παρακαλούνται οι επενδυτές να ανατρέχουν στις διευκρινήσεις που αναρτώνται στον ιστοχώρο της δράσης http://www.ependyseis.gr/sub/epag/epag.htm (Οδηγοί και Έντυπα) και οι οποίες επικαιροποιούνται συνεχώς στο πλαίσιο της υποβοήθησης υποβολής των αιτημάτων ελέγχου.