Το PocketBiz Warehouse αποτελεί την πρόταση της SiEBEN για καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των παραλαβών, των αποστολών και των εσωτερικών διακινήσεων των αποθηκών της εταιρείας σας. Βασισμένο πάνω στην πλατφόρμα PocketBiz το PocketBiz Warehouse ενσωματώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που το κάνουν μία εφαρμογή ευέλικτη, επεκτάσιμη, εύκολα παραμετροποίησιμη και πάνω απ' όλα απαλαγμένη από τις αδυναμίες του παρελθόντος.

Με τη χρήση ενός υπολογιστή παλάμης (PDA) με ενσωματωμένο bar - code scanner, οι αποθηκάριοι της εταιρείας μπορούν να εκτελούν το σύνολο των καθημερινών εργασιών τους (παραλαβή ειδών στην αποθήκη, picking, οργάνωση αποστολών, καταγραφή εσωτερικών διακινήσεων, φυσική απογραφή κτλ.). Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την ανάπτυξη του PocketBiz Warehouse δόθηκε στην ευκολία της χρήσης του από ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε η αποδοχή του συστήματος από τους εργαζομένους της αποθήκης να γίνεται άμεσα με την εφαρμογή.

Παράλληλα, το PocketBiz Warehouse συνοδεύεται και από ένα εργαλείο διαχείρισης, μέσω του οποίου, ο εκάστοτε υπεύθυνος της αποθήκης μπορεί να οργανώσει τις διακινήσεις μέσα στην αποθήκη και με ποιον τρόπο αυτές θα εκτελεστούν (δημιουργία picking list, ορισμός υπευθύνου για τη συλλογή των παραγγελιών, μετασχηματισμός παραστατικών κτλ.)

Το περιβάλλον του PocketBiz Warehouse είναι πλήρως ενοποιημένο με το ERP / εμπορολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί η εταιρεία. Οι διακινήσεις (παραλαβές, αποστολές, εσωτερικές διακινήσεις) που πραγματοποιούνται στην αποθήκη με τη βοήθεια του PocketBiz Warehouse εισάγονται αυτόματα στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας, όπως επίσης αντλούνται αυτόματα από αυτό όλα τα απαραίτητα στοιχεία (αρχείο ειδών, εκκρεμείς παραγγελίες κτλ.).

 Μερικές από τις βασικές εργασίες οι οποίες μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω του PocketBiz Warehouse είναι οι εξής:
 Παραλαβή εμπορευμάτων
 Δημιουργία picking list
 Συλλογή παραγγελιών
 Οργάνωση αποστολών
 Καταγραφή εσωτερικών διακινήσεων
 Καταγραφή της θέσης αποθήκευσης
 Φυσική απογραφή

Η επικοινωνία των υπολογιστών παλάμης (PDAs) μπορεί να γίνεται είτε μέσω βάσης (cradle), σε περίπτωση που η έκταση της αποθήκης δεν είναι μεγάλη, είτε μέσω της υλοποίησης ασύρματου δικτύου (Wi - Fi) σε αποθήκες που καλύπτουν μεγάλη έκταση.

 Οφέλη από τη χρήση του PocketBiz Warehouse

 Ελαχιστοποίηση των λαθών κατά τη συλλογή των παραγγελιών
 Μείωση των χρόνων συλλογής των παραγγελιών
 Ελαχιστοποίηση των λαθών κατά την καταχώρηση των παραλαβών και των αποστολών στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα
 Εύκολος εντοπισμός των θέσεων των ειδών στην αποθήκη
 Δυνατότητα απασχόλησης μη εξειδικευμένου προσωπικού
 Μείωση λειτουργικού κόστους
 Ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων