ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Σκοπός της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός»
Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/20061.
Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:
  Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
  Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
  Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η μείωση του κόστους λειτουργίας από την υιοθέτηση οικολογικών προτύπων αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση ενός συστήματος οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης. Η σαφώς διαφαινόμενη τάση των τελευταίων ετών σύμφωνα με την οποία οι τουρίστες αλλά και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πιστοποίησης τουριστικών καταλυμάτων αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για πράσινες επενδύσεις.
Η αναγνώριση των τάσεων αυτών και η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των τουριστικών
μονάδων με γνώμονα το σεβασμό του περιβάλλοντος και την αρχή της αειφορίας καθιστούν
αναγκαία την υλοποίηση της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός».

Προϋπολογισμός της Πράξης
Η Πράξη χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των € 30.000.000,00 (Δημόσια Δαπάνη).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €15.000,00 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των €400.000,00. Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%.
Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.
Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
 Ιδιωτική συμμετοχή 55% έως 60%
 Δημόσια Χρηματοδότηση (αναλόγως την περίπτωση) 40% έως 45%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες
επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές μονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυμα.
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας:
  Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
  Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
  Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων).
  Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.
  Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
  Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
  Τουριστικές επαύλεις.
  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).
1. Κ.Α.Δ. Επιλέξιμων δραστηριοτήτων Κ.Α.Δ.- 2008
55 Περιγραφή: Καταλύματα
55.1 (όλες οι υποκατηγορίες) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.
55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

2. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, όπως ορίζεται με το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία (Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ε.Ο.Τ.) 4, καθώς και τις λοιπές προβλεπόμενες άδειες εν ισχύ που απαιτούνται (καταστημάτων και εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος).

3. H επιχείρηση είναι υφιστάμενη, με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας, πριν την 01.01.2008.
Για τον έλεγχο κάλυψης της παρούσας προϋπόθεσης εξετάζεται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ.
Η περίπτωση αυτή δεν αποκλείει εκείνες τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση, απορρόφηση, συγχώνευση ή τυχόν μετατροπές τους, ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα μετά την 01.01.2008.

4. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» μπορεί να υποβάλει μία επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το κάτωθι πλαίσιο επιλέξιμων ενεργειών. Οι επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία είναι ενδεικτικές.

Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
1.1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους.
1.2. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου.
1.3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού.
1.4. Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο.
1.5. Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, (εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50kWe), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8) όπως ισχύει.
1.6. Αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή ηλεκτρισμού.
1.7. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι ενδεικτικά οι εξής:
  Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια (καζανάκια διπλής ροής νερού ή συσκευές μετατοπίσεως νερού).
  Εγκατάσταση ντους χαμηλής ροής και βρυσών περιορισμένης ροής με ή χωρίς αισθητήρες.
  Σύστημα ανίχνευσης κι ελέγχου διαρροών νερού.
  «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος.
  Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νερού.
  Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών με είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.
  Συγκέντρωση ομβρίων υδάτων για συγκεκριμένες χρήσεις (πχ. πότισμα).
  Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας με την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (πχ. μέθοδος καθαρισμού με ιόντα χαλκού αντί χλωρίου).
Επισημαίνεται ότι η αφαλάτωση νερού θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση Α.Π.Ε. συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 50 kWe.

Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).
Ενδεικτικά αναφέρονται:
  Υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης και προμηθειών.
  Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών.
  Ενσωμάτωση περιβαλλοντικά/ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού.
Οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικά οι εξής:
  Διαχωρισμός απορριμμάτων ανά κατηγορία.
  Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισμού απορριμμάτων από τους επισκέπτες.
  Τοπικός βιολογικός καθαρισμός.
  Κομποστοποίηση σε αποφάγια και απορρίμματα κήπου και χρήση τους.
  Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού.
  Ανακύκλωση χαρτιού / γυαλιού.
  Επεξεργασία νερών για χρήση σε πότισμα και καθαριότητα εξωτερικών χώρων.

Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών / διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:
  Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy EMAS.
  Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL).
  Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.
  Άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι ενέργειες της κατηγορίας 4 έχουν ειδικό βάρος αφού εξειδικεύουν τον απώτερο στόχο της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» δίνοντας επιπλέον κίνητρα για την πιστοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων με συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε κριτήρια αξιολόγησης).

Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:
  Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
  Παραγωγή ενημερωτικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές σε προσβάσιμες μορφές (έντυπα μεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to read κλπ
  Σχεδιασμός ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
  Ενέργειες ενημέρωσης για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης, των πελατών.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης.

Κατανομή προϋπολογισμού

1 Προμήθεια μηχανημάτων, συστημάτων, Εξοπλισμού 60%-100%
2 Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις. 0%-20%
3 Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 0%-15%
4 Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ). 0%-6%
5 Ενημέρωση και προβολή. 0%-5%

Τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν κατά την υποβολή του έργου ενώ κατά την ολοκλήρωση του έργου, ως υποχρέωση θεωρείται το εγκεκριμένο ποσό.
Διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα για τις κατηγορίες δαπανών 1-5 είναι τα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 01/07/2010 και μέχρι τις 10/09/2010 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.

Διατήρηση απασχόλησης μετά την επένδυση
Ο έλεγχος αυτός αφορά στη δέσμευση της επιχείρησης να διατηρήσει τις θέσεις απασχόλησης του έτους 2009 σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπως υποχρεωτικά δηλώνει κατά τη φάση της υποβολής της επενδυτικής πρότασης (έντυπο υποβολής).
Οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας υπολογίζονται ως εξής: ΕΜΕ = αριθμός εργαζομένων * (ώρες απασχόλησης/8) * (ημέρες απασχόλησης/25) *(μήνες απασχόλησης/12).
Ο αριθμός απασχολούμενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται με βάση τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας (κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας).
Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης των δικαιούχων της ενίσχυσης ελέγχεται υποχρεωτικά με διοικητική επαλήθευση με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης. Από το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού εξαρτάται αν ο επενδυτής θα επιστρέψει μέρος ή καθόλου το ποσό της επιχορήγησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοαντίγραφα δημοσιευμένων ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης των δύο τελευταίων χρήσεων (2008 και 2009), μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.
  Φωτοαντίγραφα δηλώσεων φορολογίας Ε1, Ε5 και Φ01 καθώς και αναλυτικών στοιχείων φορολογίας Ε3 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης και με το εάν αυτή υπόκειται ή μη στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων) για τις διαχειριστικές χρήσεις 2008 και 2009.
  Φωτοαντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης με τις τροποποιήσεις του, μόνο για όσες επιχειρήσεις προβλέπεται.
  Φωτοαντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/29.12.2000) καθώς και του εντύπου Ε7, για τη διαχειριστική χρήση 2009.
  Φωτοαντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ όπως ορίζεται με το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 καθώς και των λοιπών προβλεπόμενων αδειών που απαιτούνται (π.χ. άδειες καταστημάτων και εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος).
   Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  Έκθεση-καταγραφή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, κατανάλωσης νερού, όγκου απορριμμάτων του τελευταίου έτους πριν την υποβολή. Στην έκθεση θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και θα διατυπώνονται / ιεραρχούνται οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης κατανάλωσης νερού και παραγωγής απορριμμάτων ενώ επίσης θα διατυπώνονται και θα τεκμηριώνονται οι στόχοι της επένδυσης (ενεργειακός στόχος και στόχος μείωσης κατανάλωσης καθαρού νερού). Στην έκθεση επισυνάπτονται αναλυτικές προσφορές για τον εξοπλισμό με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων συνοδευόμενες από τα σχετικά φυλλάδια, για τις δαπάνες των κτιριακών παρεμβάσεων με σαφή περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν, την ανάλυση του κόστους αυτών, τις προμετρήσεις και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους καθώς και προσφορές για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου κτλ). Σε περίπτωση που η επιχείρηση πρόκειται να προβεί στην υιοθέτηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να επισυνάπτονται προσφορές για την εκπόνηση της μελέτης και την εγκατάσταση του συστήματος για την απόκτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, Ecolabel, EMAS κ.λπ.) καθώς και προσφορές πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς για την απόκτηση πιστοποιητικών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  Φωτοαντίγραφα λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), κατανάλωσης νερού ΔΕΥΑ, λογαριασμοί φυσικού αερίου ή τιμολόγια αγοράς πετρελαίου ή / και τιμολόγια αγοράς υγραερίου από 01.01.2008 έως και τον τελευταίο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
   Βεβαίωση από το δήμο όπου υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο, στην οποία θα αναφέρεται ο πληθυσμός (αφορά μόνο στα επενδυτικά σχέδια με τόπο υλοποίησηςνησιωτικές περιοχές κάτω των 3.100 κατοίκων_______).
  Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ)
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα/FAX:2103620242/2103621950
e-mail:contact@elanet.gr Ιστοσελίδα:www.elanet.gr
Χωρική αρμοδιότητα: Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ)
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα/FAX: 2610622714/2610277830
 e-mail:efd@patrascc.gr
Ιστοσελίδα:www.diaxeiristiki.gr