Η εταιρεία μας προμηθεύει, εγκαθιστά, εκπαιδεύει και υποστηρίζει όλες τις εφαρμογές της SingularLogic που απευθύνονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εφαρμογές αυτές είναι…

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
Η εφαρμογή του δημοτολογίου περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των δημοτών, ενός δήμου, ανά οικογενειακή μερίδα, την τήρηση Αρχείου δημοτών και την διαχείριση αυτού (προσθήκη μελών, διαγραφή μελών κλπ.) ικανοποιώντας πιστά τις αρχές του Εθνικού δημοτολογίου. Παράλληλα προσφέρει εκτύπωση όλων των πιστοποιητικών ατομικών, οικογενειακών, πλησιέστερων συγγενών και σύνδεση με το Πρόγραμμα Πρωτοκόλλου για αυτόματη πρωτοκόλληση των πιστοποιητικών. Επίσης διαχειρίζεται τις Αποφάσεις δημάρχου.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Διαχείριση του εκλογικού σώματος, δημοτών και ετεροδημοτών. Εκτύπωση των αντίστοιχων καταλόγων και εισαγωγή - εξαγωγή αρχείου των εκλογέων σε ASCII.

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
Καταγραφή αρρένων δημοτών ανά έτος, για στρατολογική χρήση και εκτύπωση των αντίστοιχων πιστοποιητικών και πινάκων. Σύνδεση με το Πρόγραμμα Πρωτοκόλλου, για αυτόματη πρωτοκόλληση των πιστοποιητικών και με το πρόγραμμα του δημοτολογίου για την αυτόματη μεταφορά των αρρένων δημοτών ανά έτος.

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Καταγραφή ληξιαρχικών πράξεων Γεννήσεων, γάμων, θανάτων, εκθέσεων (Βαπτίσεων, διαζυγίων, Υιοθεσίας, Αφανειών, αλλαγής επωνύμου).

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Περιλαμβάνει την τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εισερχομένων στο δήμο εγγράφων και τη διανομή τους στις επιμέρους υπηρεσίες του δήμου.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ)
Καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργιών του δημόσιου Λογιστικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκτύπωση όλων των εντύπων και βιβλίων.

ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ελέγχει, παρακολουθεί και προγραμματίζει τους οικονομικούς πόρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρακολουθεί Γενική και Αναλυτική Λογιστική. Παρακολουθεί τα πάγια στοιχεία του Οργανισμού. Διαχειρίζεται. Αποθήκη Ειδών. Ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης. Πιστοποιημένο από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΥΠΕΣΔΑ.
Οι βασικότερες δυνατότητες που προσφέρονται είναι: Καταχώριση Λογιστικών Σχεδίων Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής με παραμετρικά οριζόμενη δομή, Τήρηση Λογιστικού Σχεδίου ανά χρήση και μαζική αυτόματη μεταφορά του λογιστικού σχεδίου μιας χρήσης σε μια άλλη, δυνατότητα σύνδεσης λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής (με βάση σχετικά φύλλα μερισμού), Καταχώριση ημερολογιακών εγγραφών με διάκριση σε απογράφη, ισολογισμό, συμψηφιστικές/ταμειακές, Εκτύπωση όλων των εντύπων και βιβλίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σύστημα παρακολούθησης Αποφάσεων / Γραμματείας. Αναλυτικότερα, εφαρμογή αυτή παρακολουθεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου και των δημαρχιακών Επιτροπών.
Παρακολουθεί όλη τη διαδικασία που ακολουθείται από την συνεδρίαση έως και την έκδοση της απόφασης. Παράλληλα προσφέρει αυτόματη μετατροπή των θεμάτων των συνεδριάσεων σε απόφαση, εκτύπωση εντύπου περιληπτικού συνεδρίασης.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Καταγράφει αιτήματα και παράπονα πολιτών, χαρακτηρίζει την προτεραιότητά τους και την κατάστασή τους, δημιουργεί λίστες προς ενέργεια ανά τμήμα, εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχής. Συνδέεται με το Πρωτόκολλο.

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Πλήρης παρακολούθηση τάφων, εκταφών, μεταταφών και χρεώσεων.

ΒΟΣΚΕΣ
Παρακολούθηση και σύνταξη χρηματικών καταλόγων. Εκτύπωση αποδείξεων ειδοποιητηρίων, σύνδεση με Απλογραφική Λογιστική για την είσπραξη των τελών.

ΥΔΡΕΥΣΗ
Παρακολούθηση και σύνταξη χρηματικών καταλόγων για τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης και άλλων τελών. Εκτύπωση αποδείξεων -ειδοποιητηρίων, σύνδεση με Απλογραφική Λογιστική για την είσπραξη των τελών.

Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχείριση καταναλωτών , διαχείριση τελών και χρεώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, περιοδικές χρεώσεις, έκδοση ειδοποιητηρίων, εξόφληση χρεών.

Τ.Α.Π.
Παρακολούθηση όλων των ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ενός Ο.Τ.Α. δυνατότητα εισαγωγής αρχείου ASCII απο τη Δ.Ε.Η. και εξαγωγή των επεξεργασμένων στοιχείων για τη Δ.Ε.Η. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή παρακολουθεί τα τέλη Τ.Α.Π, δημοτικό φόρο, δημοτικά Τέλη και πρόστιμα που αφορούν τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα αλλά και τα μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα και οικόπεδα, καθώς και τα στοιχεία αυτών των ακινήτων και τις χρεώσεις τους καθώς και την πορεία των χρεώσεων αυτών.

Κ.Ο.Κ.
Καταγραφή κλήσεων τροχαίας, διαχείριση οχημάτων και ιδιοκτητών, ανταλλαγή στοιχείων με το ΚΕΠΥΟ, δημιουργία χρηματικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων, έκδοση ειδοποιητηρίων, εξόφληση κλήσεων. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή παραβάσεων Κ.Ο.Κ παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας και της τροχαίας από τη στιγμή της καταχώρισης τους έως την εξόφληση τους. Παράλληλα προσφέρει εμφάνιση της πορείας της κλήσης (ανεξόφλητο, βεβαιώθηκε, εξοφλήθηκε κλπ) με τα αντίστοιχα ποσά και δυνατότητα αναζήτησης με τα στοιχεία αυτά. Αυτόματη εύρεση του σωστού ιδιοκτήτη με βάση τις ημερομηνίες μεταβίβασης και κλήσης. Ενημέρωση των κλήσεων με βάση τα στοιχεία του αρχείου που μας αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π.Υ.Ο.

ΤΕΛΗ 2-5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ
Περιλαμβάνει διαχείριση τελών καταστημάτων 2% - 5% με όλες τις κατηγορίες που εμπίπτουν στα τέλη αυτά. (Τραπεζοκαθίσματα, Παρεπηδιμούντων, Τουριστικά είδη, Κέντρα διασκεδάσεως κλπ). Αναλυτικότερα, η εφαρμογή των δημοτικών Τελών (ήτοι, 2-5% & Παρεπιδημούντων) διαχειρίζεται και παρακολουθεί τις δηλώσεις των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε δημοτικά τέλη. διαχειρίζεται τα τέλη και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτές από τη στιγμή του υπολογισμού τους έως και την εξόφληση τους από την απλογραφική λογιστική. Παράλληλα προσφέρει αυτόματο υπολογισμό του δημοτικού φόρου των προστίμων και των ειδικών προστίμων όπου αυτό επιβάλλεται. Μεταβολή των στοιχείων και επαναϋπολογισμός όπου χρειαστεί.

ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Διαχείριση τελών, Υπολογισμός ποσών, δημιουργία καταλόγων, έκδοση ειδοποιητηρίων, εξόφληση. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή διαχειρίζεται τις αιτήσεις αδειών κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων των δημοτών καθώς και τις Αυτοψίες-Παραβάσεις.

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πλήρης διαχείριση τμήματος αδειών. Καταγραφή αιτήσεων, έλεγχος και έκδοση δικαιολογητικών, έκδοση αδειών, διαχείριση καταστημάτων. Συνδέεται με το Πρωτόκολλο.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
Παρακολούθηση και σύνταξη χρηματικών καταλόγων. Εκτύπωση αποδείξεων ειδοποιητηρίων, σύνδεση με Απλογραφική Λογιστική για την είσπραξη των τελών.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Παρακολούθηση παραβάσεων - προστίμων, σύνδεση με απλογραφική Λογιστική.

O.T.A. H.R.M.S.
Σύστημα Διαχείρισης Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Ισως το πληρέστερο πρόγραμμα Μισθοδοσίας για Ο.Τ.Α.