Τρείς νέες δράσεις από το ΥΠ.ΑΝ.

Τρεις νέες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 184 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης, ενώ, όπως υπογράμμισε ο ειδικός γραμματέας Ανταγωνιστικότητας κ. Λευτέρης Σταυρόπουλος μέσω των προγραμμάτων που έχουν προκηρυχθεί (γυναικεία, νεανική επιχειρηματικότητα κ.λπ.) και των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ έχουν κινητοποιηθεί πόροι συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι τρεις νέες δράσεις, «Σύγχρονη Επιχείρηση», «Διαπιστευθείτε» και «Στηρίζω», που ανακοινώθηκαν, θα προκηρυχθούν το φθινόπωρο, απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εντάσσονται στη δέσμη προγραμμάτων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Δ' ΚΠΣ.

«Σύγχρονη Επιχείρηση»
Στοχεύει στην ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, πιστοποίηση της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτύπων ενίσχυση των υποδομών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πιστοποίησή τους, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιμές προϊόντων σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.
Ο προϋπολογισμός είναι 80 εκατ. ευρώ, από τα οποία 40 εκατ. η δημόσια δαπάνη, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό 30.000 - 150.000 ευρώ για μεταποίηση και τουρισμό ή 30.000 - 80.000 για υπηρεσίες και εμπόριο.
Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 50%, ενώ στα νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους, τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές είναι 60%.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, επαλήθευση και πιστοποίηση, διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμό για ηλεκτρομηχανολογικά, υλικό Η/Υ, λογισμικό κ.λπ.
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 28 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου.

«Διαπιστευθείτε»
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων.
Ο προϋπολογισμός είναι 24 εκατ. ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων αρχίζει στις 28 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό, υποστηρικτική βιβλιογραφία, διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας, αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου, υπηρεσίες συμβούλων & φορέα διαπίστευσης.

«Στηρίζω»
Διευκολύνει και χρηματοδοτεί πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις στον κλάδο της μεταποίησης για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών, που απασχολούν ως 9 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας το 2008.
Επίσης, θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση με μέσο όρο κύκλου εργασιών από 20.000 - 2 εκατ. ευρώ, ενώ για τις παλαιότερες επιχειρήσεις ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πρέπει να είναι από 20.000 - 2 εκατ. ευρώ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης και προβολής, άυλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, πιστοποίηση προϊόντων κ.λπ.). Υποχρεωτικά, κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή δύο από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δαπανών.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου.