ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ     Αθήνα,30/09/2009
EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ    
Αρ. Πρωτ.48908/ΕΥΣ8007

ΚΟΙΝΗ AΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ πρωτ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009      «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),
2.    Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
3.    Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ /40/Β/16-1-2009),
4.    Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.07.2000),
5.    Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.03.2002),
6.    Το Π.Δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Β/08-07-2009),
7.        Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3850/ΕΥΣ523 (ΦΕΚ333/Β/29.02.08) για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως ισχύει,
8.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
9.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
10.    Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,
11.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα,
12.    Την υπ’ αριθ. 2009/C83/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C83 της 7.4.2009),
13.    Την υπ’ αριθμ. πρωτ. C(2009) 5729/15.07.09 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το  καθεστώς ενίσχυσης Ν304/2009,
14.    Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003),
15.    Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις,
16.    Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/ 22-12-08 πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
17.    Την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει,
18.    Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001),
19.    Την με αριθμό Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006),
20.     Την με αριθμό Ε(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 2007GR161PO007),
21.    Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008),
22.    Την με αριθμό Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001),
23.    Την με αριθμό Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002),
24.    Την υπ’ αριθ. πρωτ. D(08)850ML/mw/7-11-2008 επιστολή της Danuta Hubner, Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση της περαιτέρω υποστήριξης για επενδύσεις ως μέσο αντίδρασης στις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την διεθνή οικονομική κρίση,
25.    Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία,
26.    Την υπ’ αριθ. COM (2008) τελικό 876/16.12.2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «πολιτική για τη συνοχή: Επενδύοντας στην πραγματική οικονομία», η οποία υποβλήθηκε για να πλαισιώσει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, και έχει ως στόχο να δώσει έμφαση στη σημασία που έχουν οι επενδύσεις για την πραγματική οικονομία, μέσω της πολιτικής για τη συνοχή και να προβάλει μια σειρά μέτρων που προτείνονται για να επιταχυνθεί η συμβολή των επενδύσεων της πολιτικής για τη συνοχή,
27.     Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239 / 30.06.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α' )»,
28.     Την υπ' αριθμ. πρωτ. 34704 / ΕΥΣ 5269 / 09.07.2009 (ΦΕΚ 1418/Β/15.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  βάσει του Προσωρινού Πλαισίου»,
29.     Την υπ' αριθμ. πρωτ. 36318 / ΕΥΣ 5868 / 17.07.2009 (ΦΕΚ 1525/Β/27.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, και ορισμός των ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων»,
30.    Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν  προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, επιπλέον της δαπάνης που προκαλείται με την ΚΥΑ με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ: 1750/Β/24.08.2009), η οποία τροποποιείται  με την παρούσα

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση  της  με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1750/Β/24.08.2009) με θέμα: «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ακολουθεί:


Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7
1.    Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβληθούν από 01-09-2009  έως και 18-12-2009. Η καταληκτική ώρα ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του «Εντύπου υποβολής πρότασης» από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ) είναι η 14:00. Οι Ε.Φ.Δ. που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των εργασιών της Παρούσας, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΑ.
2.    Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, η επενδυτική πρόταση δεν παραλαμβάνεται από τον Ε.Φ.Δ..
3.    Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει την επενδυτική του πρόταση σε ένα Υποκατάστημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του έργου αυτού, εντός των γεωγραφικών ορίων της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα υποκαταστήματα των Ε.Φ.Δ. που έχουν οριστεί ως φορείς υποδοχής περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή στο www.ependyseis.gr.
4.    Σε περίπτωση που η επένδυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε νησί της χώρας πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, η επενδυτική πρόταση μπορεί να υποβληθεί από το δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης σε οποιοδήποτε από τα σημεία υποδοχής που έχουν ορισθεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του παρόντος μέτρου ενίσχυσης, ανεξαρτήτως Περιφέρειας».

Άρθρο 2
Το παράρτημα Η «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» της ΚΥΑ προκήρυξης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(I) ΔΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤOΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤOΠOΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒOΛΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤOΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤOΠOΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Α.     Πρoκειμένoυ για Α.Ε
•    Απόφαση της Γ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά στον σκοπό της αύξησης
•    ΦΕΚ δημοσίευσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έγκριση της οικείας Νομαρχίας για καταχώριση στο ΜΑΕ εάν δεν έχει μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δημοσιευθεί
•    Απόφαση τoυ Δ.Σ για την πιστoπoίηση της καταβoλής  της   αύξησης του μετoχικoύ κεφαλαίoυ και τo σχετικό Φ.Ε.Κ. δημoσίευσής τoυ ή έγκριση της οικείας Νομαρχίας για καταχώρηση  στο ΜΑΕ εάν δεν έχει μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δημοσιευθεί.
•    Εγγραφές αύξησης και  καταβολής μετοχικού κεφαλαίου
•    Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν’ λόγω καταβολή της αύξησης του μετοχικού  κεφαλαίου.

Β.     Πρoκειμένoυ για Ε.Π.Ε
•           Απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά στον σκοπό της αύξησης.
•    Φ.Ε.Κ. αύξησης εταιρικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης. Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία ελέγχου δεν έχει δημοσιευθεί, αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης που έχει καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο και αντίγραφο του ΤΑΠΕΤ .
•    Παραστατικά  ταμειακής καταβολής για την εν’ λόγω  αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.
•     Εγγραφές αύξησης και καταβολής εταιρικού κεφαλαίου

Γ.     Πρoκειμένoυ για O.Ε και Ε.Ε.
•     Τροποποίηση του  ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης   λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου  με μετρητά ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης το οποίο έχει καταχωρηθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
•    Παραστατικά  ταμειακής καταβολής  της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου,  για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας.
•    .Εγγραφές αύξησης και  καταβολής εταιρικού κεφαλαίου για επιχ/σεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας. Σχετικές εγγραφές σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Β΄κατηγορίας.

Δ1.     Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις (με βιβλία Γ΄κατηγορίας) παραστατικά ταμειακής καταβολής αύξησης κεφαλαίου επιχ/σης ( ίδιο κεφάλαιο)
•     Εγγραφές αύξησης και καταβολής κεφαλαίου επιχ/σης

Δ2.    Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις (με βιβλία Β΄κατηγορίας)
•    Σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων ΚΑΙ στο Μητρώο Παγίων
Ε. Φορολογηθέντα Αποθεματικά (για τις εταιρίες που τηρούν Βιβλία Γ΄ κατηγορίας)
Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, προσκομίζεται η απόφαση του αρμόδιου οργάνου  της εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε η δέσμευση των αποθεματικών  για την επένδυση  επί μία τριετία (3ετία) από  την ολοκλήρωσή της.
Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού  Αποθεματικά»  ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων.

(II) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
•    Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας περί: α) μη αίτησης σε πτώχευση και β) περί μη πτώχευσης και γ) μη θέσης αυτής σε εκκαθάριση ή λύση.
•    Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί μη περαιτέρω τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας ( σε σχέση  με τα προσκομισθέντα κατά την υποβολή της πρότασης αντίστοιχα δικαιολογητικά ).
•    Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι η δημόσια επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης και πρόσφατο πρακτικό του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας/ατομικής επιχείρησης για τον ορισμό εκπροσώπου για την είσπραξη της δημόσιας επιχορήγησης ή (εφόσον η δημόσια επιχορήγηση έχει εκχωρηθεί) σύμβαση εκχώρησης και εξουσιοδότηση του πιστωτικού ιδρύματος για την είσπραξη της δημόσιας επιχορήγησης.
•    Φορολογική ενημερότητα εις διπλούν.
•    Βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη οφειλής, εις διπλούν

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Ιωάννης Παπαθανασίου 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος