ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ AΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΥΑ με αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26-8-2009 (ΦΕΚ 1791/Β/27-8-2009) «Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.».

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.    Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007)
2.    Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005)
3.    Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ /40/Β/16-1-2009)
4.    Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.07.2000)
5.    Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.03.2002).
6.    Το ΠΔ 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Β/08-07-2009)
7.        Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3850/ΕΥΣ523 (ΦΕΚ333/Β/29.02.08) για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
9.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
10.    Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων
11.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα
12.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L379/5 της 28/12/2006)
13.    Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003)
14.    Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις
15.    Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/ 22-12-08 πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
16.    Την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει
17.    Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001)
18.    Την με αριθμό Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006)
19.     Την με αριθμό Ε(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 2007GR161PO007)
20.    Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)
21.    Την με αριθμό Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001)
22.    Την με αριθμό Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002)
23.    Την υπ’ αριθ. πρωτ. D(08)850ML/mw/7-11-2008 επιστολή της Danuta Hubner, Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική, προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση της περαιτέρω υποστήριξης για επενδύσεις ως μέσο αντίδρασης στις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την διεθνή οικονομική κρίση
24.    Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία
25.    Την υπ’ αριθ. COM (2008) τελικό 876/16.12.2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «πολιτική για τη συνοχή: Επενδύοντας στην πραγματική οικονομία»
26.     Την υπ’ αρiθμ. Πρωτ. 39449/ΕΥΣ6448/07-08-09 Υπουργική Απόφαση διάθεσης πιστώσεων
27.     Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, άλλη από αυτής που προκαλείται με την ΥΑ με αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26-8-2009 (ΦΕΚ 1791/Β/27-8-2009), η οποία τροποποιείται  με την παρούσα.
                
Αποφασίζουμε
Την Τροποποίηση της ΥΑ με αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26-8-2009 (ΦΕΚ 1791/Β/27-8-2009) «Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ακολουθεί:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο  :

«Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
1.    Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την Αίτηση και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στο Π.Σ.Κ.Ε. στη, ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ε. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται και όλες  οι πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω προκήρυξη. Δεν προβλέπεται η υποβολή των προτάσεων σε έντυπη ή άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής.
2.    Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο Π.Σ.Κ.Ε. είναι η 01/09/2009. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η 30η/11/2009.
3.    Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η πρόταση δεν αξιολογείται.
4.    Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο σε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης της πρότασης.
5.    Ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει στην πρότασή του:
•     ΕΦΔ και
•    Υποκατάστημα αυτού, επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από αυτόν για την εκτέλεση του έργου του. 
•    Ο Ε.Φ.Δ. που έχει δηλωθεί δεν δύναται να τροποποιηθεί.»

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ