ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «…………………………………….. »
(μετά των παραρτημάτων Α & Β)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 01/01/0000– 01/01/0001
ΑΞΙΑΣ ………€(άνευ ΦΠΑ)

Στην Ζάκυνθο σήμερα __/__/____ μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων α). Της εταιρείας ΛΥΣΗ πληροφορική & αυτοματισμός γραφείου – Ν. & Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ Ο.Ε. ονομαζόμενη στο εξής ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ και β) της εταιρείας «……………………………………» ονομαζόμενη στο εξής ¨ΠΕΛΑΤΗΣ¨ συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα.

1. Αντικείμενο της σύμβασης.
Η ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ έχει το δικαίωμα να εκτελεί την παρούσα σύμβαση είτε με υπαλλήλους της είτε με τρίτους ειδικά εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό.
Ως τεχνική υποστήριξη εννοούμε αποκλειστικά την επίλυση προβλημάτων υλικού (hardware) και λογισμικού (software) τα οποία όταν εμφανιστούν καθιστούν προβληματική την λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου. Αναλυτικά προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες.
α. Τηλεφωνική υποστήριξη
- αν είναι δυνατόν άμεση - αλλά πάντως διδομένη από την πλευρά της ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ¨ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με σκοπό την επίλυση του προβλήματος.
β. Την τηλεϋποστήριξη του εξοπλισμού ή των εφαρμογών λογισμικού μέσω Internet εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και εφόσον απαιτείται από τον πελάτη με όρους που περιγράφονται στο παράρτημα Β.
γ. Την μετάβαση στην έδρα του ¨ΠΕΛΑΤΗ¨
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εξειδικευμένου τεχνικού με σκοπό την επίλυση του προβλήματος.
δ. Την μεταφορά από τον ¨ΠΕΛΑΤΗ¨ ή από την ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ μέρος του εξοπλισμού στα εργαστήρια της ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ¨ για περαιτέρω έλεγχο του εξοπλισμού με σκοπό την επίλυση του προβλήματος εφόσον κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από το προσωπικό του Πελάτη.
ε. Την επαναφορά στοιχείων, που χάθηκαν από λάθος ή αμέλεια του ¨ΠΕΛΑΤΗ¨ με μοναδική προϋπόθεση να τηρείται από μέρους του ¨ΠΕΛΑΤΗ¨ ευανάγνωστο αντίγραφο ασφαλείας (backup) των αρχείων.
στ. Την εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα σε περίπτωση σφάλματος σε σχέση με άλλους πελάτες, που δεν έχουν συνάψει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντίστοιχο συμβόλαιο υποστήριξης, που τυχόν αγόρασε ή βρήκε ο ¨ΠΕΛΑΤΗΣ¨ και θέλει να εγκαταστήσει στο μηχανογραφικό σύστημα.
β. Προβλήματα στα αρχεία της εφαρμογής τα οποία δεν δύνανται να αποκατασταθούν από την ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ αλλά πρέπει να αποσταλούν στην εταιρεία κατασκευής της εφαρμογής. Σε αυτήν την περίπτωση η ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ θα αναλάβει την δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, θα το αποστείλει με δικά της έξοδα στην εταιρεία κατασκευής της εφαρμογής, θα ενδιαφερθεί για την γρήγορη αποκατάστασή τους και θα εγκαταστήσει ξανά τα επιδιορθωμένα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση ο ¨ΠΕΛΑΤΗΣ¨ θα χρεωθεί μόνο την χρέωση, που θα επιβάλει η εταιρεία κατασκευής της εφαρμογής για την αποκατάσταση των αρχείων.
γ. Οποιαδήποτε αναλώσιμα ή ανταλλακτικά
χρειαστούν για την αποκατάσταση της βλάβης. (πχ το τύμπανο ή το master unit του φωτοαντιγραφικού και το cartridge του laser εκτυπωτή θεωρούνται αναλώσιμα).
δ. Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού που αγοράστηκε ή δεν αγοράστηκε από την «Εταιρεία». Το κόστος της εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού πέραν του τρέχοντος, που είναι εγκατεστημένος την στιγμή της υπογραφής της παρούσας σύμβασης θα τιμολογείται (αν πρέπει να τιμολογηθεί) ξεχωριστά και εκτός σύμβασης.
ε. Οποιαδήποτε επιπλέον εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο αυτή ήθελε προκύψει, όπως αντικατάσταση προσωπικού κλπ.
στ. Οποιεσδήποτε εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως, όπως πέρασμα καλωδίων, καναλιών, πριζών κλπ, εκτεταμένης εγκατάστασης. Αυτές θα γίνονται από ηλεκτρολόγο του ΠΕΛΑΤΗ, σε συνεννόηση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Με την παρούσα σύμβαση ο ¨ΠΕΛΑΤΗΣ¨ αναθέτει αποκλειστικά στην ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ α) την συντήρηση των εφαρμογών (Λογισμικό), που είναι εγκατεστημένες στην έδρα του “ΠΕΛΑΤΗ” και έχει προμηθεύσει η ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ και που περιγράφονται στο παράρτημα Α. της παρούσης & β) την τεχνική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, που είναι εγκατεστημένος στην έδρα του ¨ΠΕΛΑΤΗ¨ και έχει προμηθεύσει η ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους δηλ. από 08/03/2009 έως 08/03/2010.

2. Μη καλυπτόμενες περιπτώσεις.

α. Νέα προγράμματα

3. Υποχρεώσεις του ¨ΠΕΛΑΤΗ¨. Οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ¨
β. Οφείλει να γνωστοποιεί στην ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ κάθε εμφανιζόμενη δυσλειτουργία και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά την πιθανή βλάβη ακόμη και αν είναι ο ίδιος υπεύθυνος ή το προσωπικό αυτού.
γ. Οφείλει να μην επιτρέπει την εκτέλεση τεχνικών επεμβάσεων στον εξοπλισμό από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
δ. Οφείλει να χρησιμοποιεί original αναλώσιμα, που καλύπτονται από τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων.
ε. Οφείλει να μην καλεί την ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ άσκοπα και για ασήμαντη αιτία κάνοντας κακή χρήση της παρούσας σύμβασης, αλλά να σιγουρευτεί, ότι πράγματι υπάρχει δυσλειτουργία εξοπλισμού για την οποία δεν μπορεί να κάνει καμιά περαιτέρω ενέργεια.
στ.
Οφείλει να γνωρίζει άριστα την εφαρμογή, που χρησιμοποιεί σύμφωνα με την εκπαίδευση, που του παρείχε η ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨.
ζ. Οφείλει να ενδιαφέρεται για τον εξοπλισμό του και να κατανοεί ότι είναι εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας, που έχει πάντοτε την πιθανότητα εμφάνισης βλάβης.
η. Οφείλει να τηρεί αναγνώσιμα αντίγραφα των κυριότερων αρχείων του σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο σύμφωνα με τις υποδείξεις τις εταιρείας. Αν έχει εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα τήρησης αντιγράφων ασφαλείας τότε οφείλει να ελέγχει - καθημερινά αν είναι δυνατόν – την σωστή λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ και όχι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα αυτού.

α.

4. Κόστος σύμβασης τεχνικής υποστήριξης και τρόπος πληρωμής. Ο ¨ΠΕΛΑΤΗΣ¨ καταβάλει αυτό το ποσόν κατόπιν έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών από την ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ μετά την λήξη του παρόντος συμφωνητικού δύναται να αναπροσαρμόσει το κόστος τη παρούσας σύμβασης ανάλογα με την ιδιαίτερες ανάγκες του ¨ΠΕΛΑΤΗ¨ (αρ. κλήσεων - αυξημένες ανάγκες υποστήριξης, όγκος εξοπλισμού κλπ) αλλά και με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της.

Η ετήσια συνολική αποζημίωση για της ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ¨ για την κατά τα άνω παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσόν των ……………,00€ (άνευ ΦΠΑ 19%).

5. Μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης και ωράριο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού(υλικού και λογισμικού).

Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 εργάσιμες ώρες, ο οποίος ορίζεται και ως ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης. Βέβαια θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε ο χρόνος αυτός να είναι ο μικρότερος δυνατός κυρίως σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του “ΠΕΛΑΤΗ“. Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” παρέχει τις αναγραφόμενες από την παρούσα σύμβαση υπηρεσίες (παράγραφος 1) κατά τις ώρες λειτουργίας της, δηλ. από Δευτέρα έως Σάββατο από 08.30 έως 14.00 το πρωί και από 17.30 έως 20.30 το απόγευμα εξαιρουμένων των απογευμάτων της Τετάρτης και του Σαββάτου και των επισήμων εορτών και αργιών.

6. Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια.

Το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης είναι απολύτως εμπιστευτικό και προϋποθέτει την απόλυτη εχεμύθεια από μέρους των εμπλεκομένων μερών και ιδιαίτερα από πλευράς “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” από όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό της.

7. Γενικές διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κατάργηση ή τροποποίηση των όρων αυτής επιτρέπεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Μεταβίβαση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση δεν γίνεται άνευ συμφωνίας και του άλλου μέρους. Διάδοχος από συγχώνευση ή Νόμο ή άλλο τρόπο συνεχίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.
Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά από αμφότερους τους συμβαλλομένους, οι οποίοι συνέταξαν και υπέγραψαν την παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίτυπα και έκαστος έλαβε ένα (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Συμφωνία για τεχνική υποστήριξη λογισμικού μέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης

Η κάτωθι υπογεγραμμένη ……………………….. ενημερώθηκα από τους υπευθύνους της εταιρείας ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Ν.&.Γ.ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ Ο.Ε. προκειμένου να αξιοποιήσω την ADSL σύνδεση που διαθέτω στην επιχείρηση μου για χρήση τηλευποστήριξης από τους τεχνικούς του τμ. υποστήριξης εφαρμοσμένου λογισμικού της παραπάνω εταιρείας και συμφωνώ.

Ο τεχνικός της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ“ που θα παρεμβαίνει, υποχρεούται να τηρεί τους παρακάτω όρους :
Να παρεμβαίνει μόνον ύστερα από τηλεφωνική κλήση συγκεκριμένου εκπροσώπου της εταιρείας του καλούντος.

Να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους κωδικούς πρόσβασης στο δίκτυο μου που θα είναι αυστηρά εμπιστευτικοί.

Δεν θα χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο τρόπο υποστήριξης σε ώρες εκτός επαγγελματικού του ωραρίου εκτός αν υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με εκπρόσωπο της εταιρείας μου και πάντα μετά από δική μου συγκατάθεση.

Όταν ολοκληρωθεί η τεχνική υποστήριξη, θα ενημερώνεται ο “ΠΕΛΑΤΗΣ” με Δελτίο Τεχνικής εξυπηρέτησης όπου θα αναφέρει το πρόβλημα για το οποίο έγινε επέμβαση , την επίλυση και την αιτία του προβλήματος καθώς επίσης και τον χρόνο που απαιτήθηκε για την τεχνική παρέμβαση (ώρα αρχής και ώρα τέλους).

Εκτιμούμε ότι οι κινήσεις αυτές βοηθούν στην ομαλότερη, αμεσότερη και επαγγελματικότερη συνεργασία μας και συμφωνούμε αμφότεροι για τα παραπάνω.