Υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων λιανικής από 1η Ιουλίου 2010.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, από την 1η Ιουλίου 2010 είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η έκδοση αποδείξεων από περίπτερα , κινητές καντίνες και όσους πωλούν εφημερίδες περιοδικά και χρονοκάρτες ενώ από 1η Οκτωβρίου για τους πωλητές – παραγωγούς λαικών αγορών που όμως πρέπει να προμηθευτούν Ταμειακές Μηχανές ή Δελτία Παραγγελίας μέχρι 30/6/2010. 
Πιο συγκεκριμένα:

Περίπτερα
Με την υπ' αρίθμ. ΠΟΛ. 1067/18.5.2010 απόφαση του υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται η ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ του εκμεταλλευτή περιπτέρου.
Το κείμενο της εν λόγω απόφασης έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Εντάσσεται ο εκμεταλλευτής περιπτέρου από 1/7/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.
2. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος αυτός για την ένταξή του σε κατηγορία βιβλίων κρίνεται αυτοτελώς.
3. Από την 1/7/2010 και εφεξής ο εκμεταλλευτής περιπτέρου ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρεί, υποχρεούται να εκδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1998) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) καθώς και του ν.1809/1988.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κινητές καντίνες
Με την υπ' αρίθμ. ΠΟΛ. 1066/18.5.2010 απόφαση του υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται η ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ του εκμεταλλευτή κινητής καντίνας.
Το κείμενο της ανωτέρω απόφασης έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Εντάσσεται ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας από 1/7/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.
2. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος αυτός για την ένταξή του σε κατηγορία βιβλίων κρίνεται αυτοτελώς.
3. Από την 1/7/2010 και εφεξής ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρεί, υποχρεούται να εκδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/ 5.10.1988) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) καθώς και του ν.1809/1988.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες
Με την υπ' αρίθμ. ΠΟΛ. 1068/18.5.2010 απόφαση του υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται η έκδοση στοιχείων πώλησης εφημερίδων, περιοδικών, τηλεκαρτών.
Το κείμενο της ανωτέρω αποφάσεως έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Από 1ης Ιουλίου 2010 οι επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1998) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) καθώς και του ν.1809/1988.
2. Για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από τους συνδρομητές φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες και πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, εκδίδεται διπλότυπη αθεώρητη απόδειξη είσπραξης συνδρομών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΒΣ, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ του πελάτη και για πωλήσεις σε ιδιώτες μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή τους καθώς και ο τίτλος των εντύπων και το χρονικό διάστημα που αφορά η συνδρομή.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαϊκές Αγορές
1. Εντάσσεται υποχρεωτικά από 1/10/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και Κώδικα  και στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, ο επιτηδευματίας πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές.
2. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος αυτός για την ένταξή του σε κατηγορία βιβλίων κρίνεται αυτοτελώς.
3. Οι ως άνω φορολογικοί μηχανισμοί φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 (2.2), 7 και 13 του 2ου Κεφαλαίου της με αριθμ. πρωτ. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β’/17.11.2005)           απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φορητοί Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί – ΦΦΗΜ).
4. Οι υπόχρεοι, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, πρέπει να έχουν παραγγείλει στην επιχείρηση  που κατέχει σχετική άδεια καταλληλότητας από την Επιτροπή του Ν.1809/1988 μέχρι 30/6/2010, τον εγκεκριμένο τύπο ΦΦΗΜ που επιθυμούν.
Η παραγγελία του ΦΦΗΜ αποδεικνύεται με το πρώτο αντίτυπο διπλοτύπου αθεώρητου δελτίου παραγγελίας που εκδίδεται από την επιχείρηση που κατέχει σχετική άδεια καταλληλότητας, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος του ΦΦΗΜ, η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε, το ποσό της προκαταβολής επί της τελικής αξίας της παραγγελίας και η πιθανή ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 30/9/2010.
Η επιχείρηση  που κατέχει σχετική άδεια καταλληλότητας υποχρεούται μέχρι τις  31/8/2010 να υποβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση, στη οποία θα καταχωρούνται τα στοιχεία της επιχείρησης, ο αύξων αριθμός του δελτίου παραγγελίας, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος του ΦΦΗΜ, η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε και το ποσό της προκαταβολής επί της τελικής αξίας της παραγγελίας.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.