Επιχειρήσεις Χονδρικής Πώλησης – Διανομής

Οι εταιρείες χονδρικής πώλησης – διανομής έχουν εξειδικευμένες ανάγκες. Η ΛΥΣΗ Πληροφορική μπορεί να αναλάβει με επιτυχία πλήθος εγκαταστάσεων που απαιτούνται είτε λογισμικού είτε εξοπλισμού, συνεργαζόμενη με τις καλύτερες παραγωγούς εταιρείες του χώρου.
Πιο κάτω παρουσιάζονται προϊόντα λογισμικού και υλικού ήδη εγκατεστημένα από την εταιρεία μας, που λειτουργούν με επιτυχία σε επιχειρήσεις σαν τη δική σας.

Galaxy Enterprise Suite
Galaxy Enterprise Suite

Το πληροφοριακό σύστημα SingularLogic Enterprise Suite, αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning) που απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που επιθυμούν πλούσια λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση και πληροφόρηση χωρίς όρια.

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα δώσει ώθηση στο μέλλον στην επιχείρησή σας.

Τι περιλαμβάνει:

 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
  Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες – προμηθευτές – χρεώστες – πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές – εισπράκτορες – ρόλοι καθοριζόμενοι από χρήστες). Διαχείριση λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων , Λογαριασμών εσόδων εξόδων. Διαχείριση αξιογράφων. Οικονομικές εγγραφές. Διαδικασίες αντιστοιχίσεων , επιστροφών εισπράξεων/πληρωμών και υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών. Υπολογισμός τόκων. Διαχείριση υπολογισμού και απόδοσης προμηθειών, πωλητών / εισπρακτόρων.
 • Εμπορική διαχείριση
  Διαχείριση Ειδών , Τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων. Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών/Ειδών. Φυσικές απογραφές. Κοστολόγηση αποθεμάτων. Αυτόματες διαδικασίες δημιουργίας προβλέψεων και κοστολόγησης εξαγωγών.
 • Γενική Λογιστική
  Διαχείριση λογιστικού σχεδίου (ΕΓΛΣ), λογιστικών άρθρων και πρότυπων άρθρων. Εκτυπώσεις λογιστικής θεωρημένες και μη. Παρακολούθηση 3 εναλλακτικών ισοζυγίων.
 • Διαχείριση Παγίων
  Διαχείριση παγίων με δυνατότητα άμεσης διασύνδεσής τους με τα είδη αποθήκης. Παρακολούθηση Serial Number. Διαχείριση χώρων εγκατάστασης παγίων. Διαχείριση πολλαπλών μεθόδων αποσβέσεων. Αυτόματες διαδικασίες υπολογισμού αποσβέσεων. Δυνατότητα παγιοποίησης ή εμπορευματοποίησης παγίων
 • Αναλυτική Λογιστική
  Καθορισμός φύλλων επιμερισμού ανά λογαριασμό / έργο / υποκατάστημα. Σχεδιασμός φύλλων επιμερισμού με πολλαπλές μεθόδους επιμερισμού. Αυτόματη δημιουργία εγγραφών αναλυτικής.
 • Διοικητική πληροφόρηση
  Εργαλείο εύκολου σχεδιασμού εκτυπώσεων (Report Generator), Management Analytics και έτοιμα OLAP Views . Εικόνα επιχείρησης. Λογαριασμοί αναφοράς. Δείκτες απόδοσης για χρήση σε επιφάνεια εργασίας.
 • Έσοδα – Έξοδα
  Διαχείριση λογαριασμών εσόδων εξόδων. Ορισμός Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ). Δυνατότητα τήρηση πολλαπλών Βιβλίων Β’ Κατηγορίας ανά εταιρεία.
 • Ειδικά χαρακτηριστικά (Χρώμα – Μέγεθος – Στυλ)
  Διαχείριση τριών διαφορετικών χαρακτηριστικών ανά είδος. Εικόνα είδους ανά συνδυασμό χαρακτηριστικών (υπόλοιπο, καρτέλα, κινήσεις). Καθορισμός επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηριστικών για κάθε είδος και εταιρία. Δυνατότητα καθορισμού τιμοκαταλόγων ανά χαρακτηριστικό (μέγεθος)
 • Εμπορική πολιτική πωλήσεων
  Σύνθεση εκπτωτικών πολιτικών σε παραστατικά πωλήσεων. Παρακολούθηση απολογιστικών απολογιστικών συμφωνιών εκπτώσεων με αυτόματη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης τζίρου. Δημιουργία παραστατικών προβλέψεων.
 • Εμπορική πολιτική αγορών
  Σύνθεση εκπτωτικών πολιτικών αγορών και έλεγχος τήρησης συμφωνιών. Παρακολούθηση απολογιστικών συμφωνιών εκπτώσεων με αυτόματη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης τζίρου. Δημιουργία παραστατικών προβλέψεων.
 • Φάκελος εισαγωγών
  Διαχείριση φακέλων εισαγωγής εμπορευμάτων & παγίων. Διαχείριση τμηματικών παραλαβών. Κοστολόγηση φακέλων με σύνθετους επιμερισμούς επιβαρύνσεων. Δημιουργία και αντιλογισμός προβλέψεων.
 • Διαχείριση παρτίδων
  Παρακολούθηση παρτίδων στα είδη με δυνατότητα ανάλυσης τους σε χαρακτηριστικά και Serial Number. Εικόνα παρτίδων (υπόλοιπο, καρτέλα, στατιστικές εκτυπώσεις). Αυτόματες προτάσεις παρτίδων σε κινήσεις ειδών με πολλαπλούς εναλλακτικούς τρόπους
 • Διαχείριση Serial Numbers
  Παρακολούθηση Serial Number στα είδη με δυνατότητα σύνδεσής τους με παρτίδες ειδών και διαχείριση καταστάσεων. Καθορισμός αλληλουχίας καταστάσεων. Παρακολούθηση κατόχων Serial Number. Αυτόματες προτάσεις Serial Number σε κινήσεις ειδών με πολλαπλούς εναλλακτικούς τρόπους
 • Διαχείριση παραγωγής
  Συνταγολόγια, Φασεολόγια, Συστατικά Κόστους (Κέντρα Εργασίας, Φάσεις), Εντολές Παραγωγής (Προϊόντα, Συνταγές, Στάδια), Δελτία Παραγωγής, Αναλώσεων, Χρόνων, Υπεργολάβοι (ανά φάση, Εντολές). Αυτόματες διαδικασίες δημιουργίας εντολών από παραστατικά πωλήσεων και αποθήκης. Διαγραμματικός πίνακας Gantt, Κοστολόγηση Παραγωγής, What-if κοστολογικά σενάρια
 • Παρακολούθηση έργων
  Διαχείριση έργων και υποέργων. Παρακολούθηση Διαχείριση φάσεων και εργασιών. Επιμερισμός εγγραφών σε πολλαπλές εργασίες. Απεικόνιση οικονομικών στοιχείων και στοιχείων χρόνων για κάθε εργασία.
 • Management Information System
  Εργαλείο σχεδιασμού σύνθετων εκτυπώσεων (Visual Reporting). Δυνατότητα δημιουργίας Olap/Grid. Δημιουργία δεικτών απόδοσης για χρήση σε επιφάνεια εργασίας (KPI’S).
Ενδιαφέρομαι...
Galaxy Commercial
Galaxy Commercial

Η εμπορολογιστική εφαρμογή Galaxy Commercial απευθύνεται σε μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτει πλήρως την εμπορική τους δραστηριότητα, λειτουργεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά απλό, εύχρηστο και ευχάριστο και αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξή τους.
Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις που το επιλέγουν στο μέλλον.

Τι περιλαμβάνει:

 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
  Πελάτες – προμηθευτές – χρεώστες – πιστωτές – πωλητές – εισπράκτορες – αντιπρόσωποι. Οικονομικές εγγραφές, εισπράξεις / πληρωμές, διαχείριση αξιογράφων.
 • Εμπορική διαχείριση
  Διαχείριση Ειδών, Τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων. Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών/Ειδών. Φυσικές απογραφές. Κοστολόγηση αποθεμάτων.
 • Διοικητική πληροφόρηση
  Εργαλείο εύκολου σχεδιασμού εκτυπώσεων (Report Generator). Πλήθος έτοιμων αναφορών για αναλυτική πληροφόρηση και έτοιμα OLAP views.
 • Εικόνα επιχείρησης

Και επιπλέον:

 • Χρώμα – Μέγεθος – Στυλ
 • Διαχείριση παρτίδων
 • Διαχείριση Serial Numbers
 • Φάκελος εισαγωγών
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Έσοδα – Έξοδα
Ενδιαφέρομαι...
Pylon Business Accounting
Pylon Business Accounting

Το PYLON Business Accounting είναι μία λογιστική εφαρμογή με καινοτόμες λειτουργίες και ιδέες μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον σχεδιασμένο σε τεχνολογία αιχμής.

Πλήρως εναρμονισμένη εφαρμογή με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών τήρησης και παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, όπως και Αναλυτικής Λογιστικής.

Τεράστια περιθώρια παραμετροποίησης και προσαρμογής στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη

Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα υποσυστήματα που αφορούν την Οικονομική Διεύθυνση μίας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης επιχείρησης:

 • Λογιστική
 • Πάγια
 • Έντυπα & Οικονομικές Καταστάσεις
 • Προϋπολογισμοί
 • Κοστολόγηση
 • CRM
Ενδιαφέρομαι...
Galaxy Γεν. Λογιστική & Έσοδα / Έξοδα
Galaxy Γεν. Λογιστική & Έσοδα / Έξοδα

Η εφαρμογή Galaxy Λογιστική / Πάγια αποτελεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση, που ενσωματώνει με τρόπο ενιαίο τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών ενός σύγχρονου λογιστηρίου επιχείρησης. Λειτουργεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά απλό, εύχρηστο και ευχάριστο και αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξή τους. Ενώ με το το νέο module Galaxy Tax System ενσωματώνεται σε μια ενιαία εφαρμογή λειτουργικότητες του Tax System και των Galaxy ERP & Galaxy Commercial, για να διαχειρίζεστε εύκολα, γρήγορα και αυτοματοποιημένα τα φορολογικά σας δεδομένα!

Περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες:

Λογιστική

 • Διαχείριση πολλαπλών λογιστικών σχεδίων (ΕΓΛΣ, ΕΛΠ)
 • Εκτυπώσεις λογιστικής θεωρημένες και μη
 • Υπολογισμός και Αποστολή Έντυπου ΦΠΑ & Ε3 στην ΑΑΔΕ αυτόματα
 • Καθορισμός φύλλων επιμερισμού ανά λογαριασμό / έργο / υποκατάστημα
 • Απόλυτη εναρμόνιση διαδικασιών με το mydata

Διαχείριση παγίων

 • Διαχείριση παγίων με δυνατότητα άμεσης διασύνδεσής τους με τα είδη αποθήκης. Παρακολούθηση Serial Number
 • Διαχείριση χώρων εγκατάστασης παγίων
 • Διαχείριση πολλαπλών μεθόδων αποσβέσεων
 • Αυτόματες διαδικασίες υπολογισμού αποσβέσεων
 • Δυνατότητα παγιοποίησης ή εμπορευματοποίησης παγίων
Ενδιαφέρομαι...
Business Μισθοδοσία/HRM
Business Μισθοδοσία/HRM

Η κορυφαία εφαρμογή Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνδυάζει την ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων ενός τμήματος HR σε μια ενιαία βάση και την υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη.

Η Business Μισθοδοσία HRM προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες & Επιχειρησιακές συμβάσεις, κάλυψη κάθε είδους απασχόλησης
 • Αυτοματοποίηση & Μαζικότητα υπολογισμών
 • Πλήρης συνδεσιμότητα με Ι.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., Τράπεζες, καθώς και με όλες τις εμπορολογιστικές εφαρμογές.
 • Πληρότητα εκτυπώσεων και αναφορών.
 • Οικονομική πληροφόρηση, Κοστολογική οργάνωση, Άρθρα Γενικής Λογιστικής & Αναλυτικής Λογιστικής
 • Αccess Security, Ευέλικτη διαχείριση χρηστών, alert tools, καταγραφή εργασιών
 • Πλήρης ιστορικότητα

Και πολλά άλλα σε θέματα:

 • Διαχείριση βιογραφικών, Αγγελίες, Συνεντεύξεις
 • Ωρομέτρησης
 • Αυτοεξυπηρέτησης Εργαζομένων κλπ.

 

Ενδιαφέρομαι...
Pylon HRM
Pylon HRM

To ολοκληρωμένο και πλήρως αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας και HR για μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους εταιριών. Μια εξελιγμένη εφαρμογή για την παρακολούθηση της μισθοδοσίας και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης σας.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του PYLON HRM είναι:

Δυναμική Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ)
Πλήρης διαχείριση και επεξεργασία των (ΣΣΕ) (αυτόματη ενημέρωση μέσω Internet). Δυναμική δημιουργία, επεξεργασία, παραμετροποίηση συμβάσεων με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Πλήρης Κάλυψη κάθε είδους Απασχόλησης – Ειδικές Κατηγορίες
Μια ολοκληρωμένη εφαρμογή που καλύπτει πλήρως τη Μισθοδοσία κάθε είδους επιχείρησης και κάθε είδους απασχόλησης.

Μαζικότητα υπολογισμών
Μαζική παρακολούθηση απεριορίστων εταιριών, εργαζομένων, υποκαταστημάτων, χρηστών. Διαχείριση και υπολογισμός της μισθοδοσίας ξεχωριστά για κάθε εταιρία είτε ανά υποκατάστημα είτε ανά τμήμα απασχόλησης.

Πληρότητα Εκτυπώσεων – Κορυφαία Εργαλεία Σχεδίασης
Απεριόριστες επιλογές πρότυπων εκτυπώσεων με επιπλέον δυνατότητα σχεδίασης και παραμετροποίησης εκτυπώσεων που καλύπτουν και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Αυτοματοποιημένες Υποβολές μέσω Internet
Δυνατότητα online υποβολής των Οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ., Α.Π.Δ., καθώς και εξαγωγής αρχείων εισφορών σε Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία, εντολών πληρωμής σε τράπεζες. Αυτόματη & άμεση διαδικασία υποβολών στο σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” (Ε3 – Ε11).

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφαλείας & Διαχείρισης Χρηστών
Ευέλικτος μηχανισμός διαχείρισης χρηστών, ιστορικό ενεργειών ανά χρήστη, προειδοποιητικά και απαγορευτικά μηνύματα ασφάλειας. Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας.

Εξελιγμένα βοηθητικά εργαλεία
Αυτόματος υπολογισμός κατά την αποχώρηση, ελεύθερα πεδία, ξενόγλωσσο reporting, αυτόματη επαναπρόσληψη σε 1 καρτέλα, απασχόληση σε πολλές εταιρείες του ομίλου, φορολόγηση εταιρικών οχημάτων, ειδικές περίοδοι προκαταβολών για μερική μισθοδοσία, διαχείριση ελεύθερων επαγγελματιών και πολλά πολλά ακόμη!

Ενδιαφέρομαι...
Galaxy Mobile SFA
Galaxy Mobile SFA

To Galaxy Mobile SFA είναι ένα σύγχρονο φορητό εργαλείο για εργασία εκτός καταστήματος, καλύπτοντας τις ανάγκες πληροφόρησης, παραγγελιοληψίας, τιμολόγησης xVan, CRM και merchandising, σε OnLine αλλά και OffLine σύνδεση με το Galaxy Back Office.

Ο εργαζόμενος ή ο επιχειρηματίας, έχει άμεση πληροφόρηση στο Android κινητό ή το Tablet του, τόσο για τα οικονομικά δεδομένα της εταιρίας του, όσο και γι αυτά των πελατών του. Άμεση πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας των πελατών του (τηλέφωνα, e-mail, διευθύνσεις, σχόλια). Δυνατότητες άμεσης κλήσης τηλεφωνικών αριθμών, αποστολής υπό μορφή pdf καρτελών ή άλλων αναφορών στο e-mαιl του πελάτη άμεσα, μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής. Προβολής της θέσης κάθε διεύθυνσης των πελατών του στο χάρτη, αλλά και δρομολόγησης με χρήση του GPS και της υπηρεσίας Google Maps.

Παραγγελιοληψία, xVan πώληση και επιστροφές με πολλαπλές μεθόδους επιλογής ειδών, από κατηγοριοποιημένες λίστες, γκάμες ειδών, ιστορικό, με χρήση barcode ή απλή αναζήτηση με κωδικό/περιγραφή, από φωτοκατάλογο κατά τη διάρκεια δειγματισμού κ.α. Άμεση πληροφόρηση κατά την καταχώριση παραστατικού για πληροφορίες του πελάτη αλλά και των ειδών. OffLine και OnLine stock και αναλυτική πληροφόρηση ανά αποθήκη, καθώς κοστολογικών και λοιπών στοιχείων για το κάθε είδος. Ειδικές τιμές αλλά και πολλαπλές εκπτώσεις που τυχόν έχουν παραμετροποιηθεί στο Galaxy Back Office, υπολογίζονται και εφαρμόζονται κατά πελάτη και είδος.

Καταχώριση αποδείξεων είσπραξης και εκτύπωσης αποδεικτικού σε θερμικό εκτυπωτή ή αποστολή σε e-mail για μετρητά και αξιόγραφα. Σύντομα άμεση, εντός εφαρμογής, αποδοχή καρτών με χρήση της τεχνολογίας NFC.

Merchandising με καταγραφή αποθέματος και επιστροφών στο κατάστημα του πελάτη. Προϊόντων και τιμών ανταγωνισμού. Καταγραφή και φωτογράφιση ραφιού καταστήματος. Συλλογή ερωτηματολογίων κ.α.

Ενδιαφέρομαι...
Galaxy Mobile
Galaxy Mobile

Warehouse Management & Stock Control

To Galaxy Mobile είναι ένα σύγχρονο φορητό εργαλείο διαχείρισης αποθήκης για συσκευές Android, που προορίζεται κυρίως για χρήση εντός καταστήματος, σε OnLine διασύνδεση με το Galaxy Back Office με χρήση Barcode.

Παρέχει δυνατότητες:

 • Πληροφόρησης για το κάθε είδος και εκτύπωσης ετικετών.
 • Απογραφών.
 • Συλλογή ειδών παραγγελίας πελάτη (picking).
 • Μετακίνηση αποθεμάτων μεταξύ των αποθηκών/αποθ. χώρων.
 • Παραλαβή ειδών από προμηθευτή. Σύγκριση με παραγγελθέντα και σύγκριση παραληφθέντων με τιμολογηθέντα, ούτως ώστε να εκδοθούν αυτόματα τα παραστατικά τακτοποίησης.
 • Ποσοτική καταχώρηση παραστατικών αγοράς, για ταυτόχρονο έλεγχο παραλαβής και διευκόλυνση του λογιστηρίου.
 • Ποσοτική καταχώρηση παραστατικών πώλησης για παραγγελιοληψία εντός καταστήματος από έκθεση προϊόντων, είτα για προετοιμασία τιμολόγησης των προς παράδοση αγαθών, χωρίς να περάσουν από το γκισέ.
 • Διαχείριση εγκρίσεων εμπορικού κυκλώματος, όπου ο προϊστάμενος μπορεί να αλληλεπιδράσει από οπουδήποτε κι αν βρίσκεται και να εγκρίνει συναλλαγή όπου για παράδειγμα υπερβαίνει το πιστωτικό όριο του πελάτη, χωρίς άλλης μορφής επικοινωνία.
Ενδιαφέρομαι...
Smart Ergani & Ergani Advanced
Smart Ergani & Ergani Advanced

Το Smart Ergani & Ergani Advanced είναι μια 360Ο λύση για τις επιχειρήσεις, καθώς καλύπτει, σε πλήρη συμμόρφωση με τη Νομοθεσία τις υπηρεσίες Δήλωσης & Ηλεκτρονικής Υποβολής Ωραρίου & Αδειών, Σήμανσης Κάρτας, Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πραγματικής Απασχόλησης και Διασφάλισης Εργοδότη για ορθή εφαρμογή νομοθεσίας.

Επιπλέον, αναβαθμίζει τον ρόλο του Λογιστή της επιχείρησης από Διαχειριστή σε Σύμβουλο, καθώς ελέγχει και συγκρίνει το ψηφιακό ωράριο με την ψηφιακή κάρτα και υπολογίζοντας παράλληλα τη μισθοδοσία με ορθά και πραγματικά δεδομένα. Τέλος, εξασφαλίζει τη διασύνδεση της Ψηφιακής Κάρτας με τα πληροφοριακά συστήματα Ωρομέτρησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας της κάθε επιχείρησης.

H ΛΥΣΗ Πληροφορική ήδη έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή σε επιχειρήσεις, που υποχρεούνται στην χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, έχει εκπαιδεύσει  και υποστηρίζει αυτό το καινοτόμο και απαραίτητο πλέον προϊόν για όλες τις επιχειρήσεις.

Ενδιαφέρομαι...
Μηχανογραφικός εξοπλισμός
Μηχανογραφικός εξοπλισμός

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του λογισμικού σας (Servers, Computers, Printers).

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης υλικού και συστημικού λογισμικού (service) έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τεχνικά τον εξοπλισμό αυτό, είτε επισκευάζοντάς τον, είτε αντικαθιστώντας τον εφόσον συντρέχουν λόγοι για κάτι τέτοιο, συμβάλλοντας αφενός στην μη απαξίωση του εξοπλισμού, αφετέρου στην αδιάκοπη λειτουργία του.

Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς, οργανωμένο εργαστήριο και επαρκή ποσότητα ανταλλακτικών για να υποστηρίξει όλες τις επιχειρήσεις.

Ενδιαφέρομαι...
Δίκτυα & Ασφάλεια Δικτύων
Δίκτυα & Ασφάλεια Δικτύων

Για κάθε σύγχρονη επιχείρηση το μηχανογραφικό δίκτυο (network Infrastructure) αποτελεί την σημαντικότερη υποδομή, μέσω της οποίας κυκλοφορούν δεδομένα όλων των τύπων (εικόνας, βίντεο, κειμένου, ομιλίας κλπ)!

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και δημιουργία του εταιρικού σας  δικτύου με τον κατάλληλο ενεργό (Routers, Switches, Firewalls, Antennas κλπ) και παθητικό εξοπλισμό (Racs, Patch Panels, Patch Cords κλπ). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ασφάλεια των μηχανογραφικών δικτύων με τις κατάλληλες διατάξεις προστασίας.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται εύρυθμη λειτουργία λογισμικού και εξοπλισμού, όπως και η ενιαία υποστήριξη από τα αντίστοιχα τεχνικά τμήματα της εταιρείας μας!

Ενδιαφέρομαι...
Wi-Fi - Ασύρματη Πρόσβαση στο Internet
Wi-Fi - Ασύρματη Πρόσβαση στο Internet

Η εταιρεία μας εγκαθιστά και υποστηρίζει  σύστημα πρόσβασης των πελατών σας στο Internet (Wi-Fi) μέσω ασυρμάτων κεραιών (κλασσική περίπτωση εγκατάστασης η ασύρματη πρόσβαση των πελατών των ξενοδοχείων στο internet).

Ένα σύστημα που η υψηλή αξιολόγηση των πελατών σας, δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σας. Όπως και η χαμηλή αντίστοιχα.

Η σωστή μέθοδος μετρήσεων, η σωστή επιλογή εξοπλισμού και αναλυτική καταγραφή αναγκών, καταλήγει πάντοτε σε σωστές εγκαταστάσεις, που προσφέρουν την επιθυμητή κάλυψη στους χώρους της επιχείρησής σας, ώστε σε συνδυασμό με την κατάλληλη παροχή, να μην έχετε ποτέ πια αρνητικά σχόλια από τους πελάτες σας.

Ενδιαφέρομαι...
Συστήματα Εποπτείας & Ασφάλειας
Συστήματα Εποπτείας & Ασφάλειας

Η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις ψηφιακής καταγραφής με IP κάμερες για όποιον επιθυμεί να παρακολουθεί το χώρο του ή την επιχείρησή του. Υπάρχει ενσωματωμένη η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω internet από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, όπως και από κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone.

Αντιπροσωπεύουμε και εγκαθιστούμε τα προϊόντα της AXIS.  Η AXIS είναι η Νο1 εταιρία παγκοσμίως στο χώρο της δικτυακής εποπτείας και ασφάλειας σχεδιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις με υψηλής τεχνολογίας IP κάμερες και εφαρμογές καταγραφής.

Μια οικονομικότερη προσέγγιση αποτελούν οι κάμερες της Hickvision που επίσης αντιπροσωπεύονται επάξια και εγκαθιστώνται από την εταιρεία μας. Για τις κάμερες Hickvision  προτείνονται και χρησιμοποιούνται τα καταγραφικά της ομώνυμης εταιρείας.

Ενδιαφέρομαι...
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικά κέντρα

Η εταιρεία μας εγκαθιστά, εκπαιδεύει και υποστηρίζει τα πλήρως ΙΡ τηλεφωνικά κέντρα της εταιρείας Yeastar. H Yeastar είναι πρωτοπόρος κατασκευαστής για συστήματα PBX. Από την ίδρυσή της το 2006, οι λύσεις Yeastar έχουν διατεθεί από αυτούς τους συνεργάτες σε περισσότερους από 200.000 πελάτες, σε περισσότερες από 100 χώρες.

Τα σύγχρονα αυτά τηλ κέντρα προσφέρουν σπουδαίες δυνατότητες, όπως χρήση της κοινής δομημένης καλωδίωσης, ρύθμιση λειτουργίας από μακριά, εσωτερικό στο κινητό του χρήστη, υποστήριξη τηλεφωνικών συσκευών Wi Fi, ουσιαστικά απεριόριστη επέκταση, ενοποιημένη επικοινωνία κλπ.

Η ΛΥΣΗ Πληροφορική διαθέτει πιστοποιημένους εγκαταστάτες, με συνεχή επιμόρφωση για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων!

Ενδιαφέρομαι...
Ψηφιακά Φωτοαντιγραφικά
Ψηφιακά Φωτοαντιγραφικά

H ΛΥΣΗ Πληροφορική από το 1996  αντιπροσωπεύει επάξια τα ψηφιακά φωτοαντιγραφικά και Plotters  μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του αυτοματισμού γραφείου της Ιαπωνικής Canon.

Τα φωτοαντιγραφικά που εξελίχθηκαν σε πολυμηχανήματα με την πρόοδο της τεχνολογίας,  διαθέτους  πολύ μεγάλες δυνατότητες και μπορούν να εξυπηρετήσουν ολόκληρες ομάδες εργασίας σε λειτουργίες φωτοαντιγραφής, κοινόχρηστης σάρωσης, δικτυακής εκτύπωσης σε Α4 ή/και Α3 μέγεθος και πολλά ακόμη.

Η εταιρεία μας εγκαθιστά και υποστηρίζει τεχνικά πλήρως τα Canon φωτοαντιγραφικά, διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, παρακολουθώντας συνεχώς επιμορφωτικά σεμινάρια.

Ενδιαφέρομαι...
Συστήματα Ζυγών & Ετικετών
Συστήματα Ζυγών & Ετικετών

Η εταιρεία μας διαθέτει την πληρέστερη σειρά ζυγών για την λιανική πώληση των προϊόντων με ή χωρίς εκτυπωτή χαρτοταινίας / ετικέτας barcode κλπ.

Διαθέτουν φυσικά τη δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Η/Υ. Η ζύγιση είναι αυτόματη και αυτόματα εκδίδεται η ετικέτα barcode που περιέχει όλα τα στοιχεία του ζυγιζόμενου είδους, ώστε να αυτοματοποιηθεί η πώληση.  Οι ζυγοί μας είναι ιδανικοί για Super Market, Mini Market, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία κλπ.

Συνοδευόμενοι πάντοτε από την καλύτερη υποστήριξη της αγοράς – από το τεχνικό μας τμήμα – !

Ενδιαφέρομαι...
Ταμειακά Συστήματα
Ταμειακά Συστήματα

Η εταιρεία μας από το 1993 πρωταγωνιστεί στην πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη των ταμειακών φορολογικών μηχανών.

Είτε οι μηχανές λειτουργούν αυτόνομα, είτε είναι εστιατορίου, είτε ασύρματες μέσω Wi-Fi, είτε φορητές ταμειακές μηχανές με μπαταρία για παραλία, είτε virtual ταμειακές μηχανές με πάροχο ηλεκτρονικής σήμανσης,   διαθέτουμε τις καλύτερες προτάσεις της αγοράς.

Παράλληλα το τεχνικό μας τμήμα τις επισκευάζει και  υποστηρίζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο, εξασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη λειτουργία τους.

Η τεχνική υποστήριξη των ταμειακών είναι πολύ σημαντική καθώς αποτελούν φορολογικά στοιχεία.

Ενδιαφέρομαι...
Φόρμα επικοινωνίας