Υπηρεσίες Μελέτης, Υλοποίησης & Υποστήριξης
Καταγραφή αναγκών

Εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι σύμβουλοί μας καταγράφουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας και βοηθούν με την εμπειρία τους στην αποκρυστάλλωση των λεπτομερειών. Επιτόπια επίσκεψη συνήθως είναι απαραίτητη καθώς η εταιρείας μας αναλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Μελέτη και προσφορά

Αποτελεί το επόμενο στάδιο της καταγραφής αναγκών όπου σε μια αναλυτική προσφορά – αν είναι απαραίτητο συνοδεύεται από σχέδιο εγκατάστασης – περιγράφονται οι προτάσεις μας σε λογισμικό και εξοπλισμό. Γίνεται σημαντική προσπάθεια να προβλεφθεί κάθε υλικό ή λογισμικό απαραίτητο για την κάλυψη των καταγραμμένων αναγκών, ώστε να μην προκύψουν αυτά ως έξτρα ή κρυφά κόστη κατά την υλοποίηση. Αναφέρονται προτάσεις για τον τρόπο εξόφλησης, ώστε όλα να είναι φανερά στον πελάτη.

Υλοποίηση

Μετά την αποδοχή της προσφοράς ξενικά η δάση της υλοποίησης του έργου η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από διασύνδεση δομημένης καλωδίωσης και πιστοποίηση αυτής, εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού (Racks, Patch Panels κλπ), εγκατάσταση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Switches, Routers, Antennas κλπ), εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού (Servers, PCs, Laptops, Printers, Copiers, Scanners κλπ), εγκατάσταση εξειδικευμένου μηχανογραφικού εξοπλισμού (Passport Scanners, Price Checkers κλπ), εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού (Pylon, Galaxy κλπ), παραμετροποίηση αυτού σύμφωνα με τις λειτουργίες που πρόκειται να εξυπηρετήσει και εκπαίδευση προσωπικού της επιχείρησης.

Τεχνική υποστήριξη (Υλικού και Λογισμικού)

Μετά τις εργασίες υλοποίησης ξεκινά η περίοδος τεχνικής υποστήριξης (υλικού και λογισμικού) η οποία είναι ετήσια. Τον πρώτο χρόνο συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. Τον επόμενο χρόνο (και κάθε επόμενο) αποστέλλεται από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας προσφορά για την τεχνική υποστήριξη βασισμένη στις ώρες απασχόλησης και για χρονικό διάστημα ενός έτους. Το κόστος της τεχνικής υποστήριξης, ο τρόπος και τα μέσα με τα οποία προσφέρεται, η παρακολούθηση της ανάλωσης του συμβολαίου και η ενημέρωση του τελικού πελάτη, αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Υπηρεσίες – Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης της σελίδας μας.

Σημαντικό

Η τεχνική υποστήριξη αφορά αποκλειστικά την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες που παρέχει και είναι διαφορετική και ανεξάρτητη δαπάνη από το κόστος συντήρησης του λογισμικού (release), που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και αφορά την κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού.