Galaxy Enterprise Suite
Galaxy Enterprise Suite

Το πληροφοριακό σύστημα SingularLogic Enterprise Suite, αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning) που απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που επιθυμούν πλούσια λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση και πληροφόρηση χωρίς όρια.

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα δώσει ώθηση στο μέλλον στην επιχείρησή σας.

Τι περιλαμβάνει:

 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
  Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες – προμηθευτές – χρεώστες – πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές – εισπράκτορες – ρόλοι καθοριζόμενοι από χρήστες). Διαχείριση λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων , Λογαριασμών εσόδων εξόδων. Διαχείριση αξιογράφων. Οικονομικές εγγραφές. Διαδικασίες αντιστοιχίσεων , επιστροφών εισπράξεων/πληρωμών και υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών. Υπολογισμός τόκων. Διαχείριση υπολογισμού και απόδοσης προμηθειών, πωλητών / εισπρακτόρων.
 • Εμπορική διαχείριση
  Διαχείριση Ειδών , Τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων. Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών/Ειδών. Φυσικές απογραφές. Κοστολόγηση αποθεμάτων. Αυτόματες διαδικασίες δημιουργίας προβλέψεων και κοστολόγησης εξαγωγών.
 • Γενική Λογιστική
  Διαχείριση λογιστικού σχεδίου (ΕΓΛΣ), λογιστικών άρθρων και πρότυπων άρθρων. Εκτυπώσεις λογιστικής θεωρημένες και μη. Παρακολούθηση 3 εναλλακτικών ισοζυγίων.
 • Διαχείριση Παγίων
  Διαχείριση παγίων με δυνατότητα άμεσης διασύνδεσής τους με τα είδη αποθήκης. Παρακολούθηση Serial Number. Διαχείριση χώρων εγκατάστασης παγίων. Διαχείριση πολλαπλών μεθόδων αποσβέσεων. Αυτόματες διαδικασίες υπολογισμού αποσβέσεων. Δυνατότητα παγιοποίησης ή εμπορευματοποίησης παγίων
 • Αναλυτική Λογιστική
  Καθορισμός φύλλων επιμερισμού ανά λογαριασμό / έργο / υποκατάστημα. Σχεδιασμός φύλλων επιμερισμού με πολλαπλές μεθόδους επιμερισμού. Αυτόματη δημιουργία εγγραφών αναλυτικής.
 • Διοικητική πληροφόρηση
  Εργαλείο εύκολου σχεδιασμού εκτυπώσεων (Report Generator), Management Analytics και έτοιμα OLAP Views . Εικόνα επιχείρησης. Λογαριασμοί αναφοράς. Δείκτες απόδοσης για χρήση σε επιφάνεια εργασίας.
 • Έσοδα – Έξοδα
  Διαχείριση λογαριασμών εσόδων εξόδων. Ορισμός Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ). Δυνατότητα τήρηση πολλαπλών Βιβλίων Β’ Κατηγορίας ανά εταιρεία.
 • Ειδικά χαρακτηριστικά (Χρώμα – Μέγεθος – Στυλ)
  Διαχείριση τριών διαφορετικών χαρακτηριστικών ανά είδος. Εικόνα είδους ανά συνδυασμό χαρακτηριστικών (υπόλοιπο, καρτέλα, κινήσεις). Καθορισμός επιτρεπτών συνδυασμών χαρακτηριστικών για κάθε είδος και εταιρία. Δυνατότητα καθορισμού τιμοκαταλόγων ανά χαρακτηριστικό (μέγεθος)
 • Εμπορική πολιτική πωλήσεων
  Σύνθεση εκπτωτικών πολιτικών σε παραστατικά πωλήσεων. Παρακολούθηση απολογιστικών απολογιστικών συμφωνιών εκπτώσεων με αυτόματη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης τζίρου. Δημιουργία παραστατικών προβλέψεων.
 • Εμπορική πολιτική αγορών
  Σύνθεση εκπτωτικών πολιτικών αγορών και έλεγχος τήρησης συμφωνιών. Παρακολούθηση απολογιστικών συμφωνιών εκπτώσεων με αυτόματη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης τζίρου. Δημιουργία παραστατικών προβλέψεων.
 • Φάκελος εισαγωγών
  Διαχείριση φακέλων εισαγωγής εμπορευμάτων & παγίων. Διαχείριση τμηματικών παραλαβών. Κοστολόγηση φακέλων με σύνθετους επιμερισμούς επιβαρύνσεων. Δημιουργία και αντιλογισμός προβλέψεων.
 • Διαχείριση παρτίδων
  Παρακολούθηση παρτίδων στα είδη με δυνατότητα ανάλυσης τους σε χαρακτηριστικά και Serial Number. Εικόνα παρτίδων (υπόλοιπο, καρτέλα, στατιστικές εκτυπώσεις). Αυτόματες προτάσεις παρτίδων σε κινήσεις ειδών με πολλαπλούς εναλλακτικούς τρόπους
 • Διαχείριση Serial Numbers
  Παρακολούθηση Serial Number στα είδη με δυνατότητα σύνδεσής τους με παρτίδες ειδών και διαχείριση καταστάσεων. Καθορισμός αλληλουχίας καταστάσεων. Παρακολούθηση κατόχων Serial Number. Αυτόματες προτάσεις Serial Number σε κινήσεις ειδών με πολλαπλούς εναλλακτικούς τρόπους
 • Διαχείριση παραγωγής
  Συνταγολόγια, Φασεολόγια, Συστατικά Κόστους (Κέντρα Εργασίας, Φάσεις), Εντολές Παραγωγής (Προϊόντα, Συνταγές, Στάδια), Δελτία Παραγωγής, Αναλώσεων, Χρόνων, Υπεργολάβοι (ανά φάση, Εντολές). Αυτόματες διαδικασίες δημιουργίας εντολών από παραστατικά πωλήσεων και αποθήκης. Διαγραμματικός πίνακας Gantt, Κοστολόγηση Παραγωγής, What-if κοστολογικά σενάρια
 • Παρακολούθηση έργων
  Διαχείριση έργων και υποέργων. Παρακολούθηση Διαχείριση φάσεων και εργασιών. Επιμερισμός εγγραφών σε πολλαπλές εργασίες. Απεικόνιση οικονομικών στοιχείων και στοιχείων χρόνων για κάθε εργασία.
 • Management Information System
  Εργαλείο σχεδιασμού σύνθετων εκτυπώσεων (Visual Reporting). Δυνατότητα δημιουργίας Olap/Grid. Δημιουργία δεικτών απόδοσης για χρήση σε επιφάνεια εργασίας (KPI’S).
Ενδιαφέρομαι...
Φόρμα επικοινωνίας